Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bi?u th?c Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1078 3630 3346 0 279 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-04-19 15:25:45 YeuLapTrinh.pw 100 0.19 668k

PAS-FPC

2 2015-04-19 15:26:01 LuongDucTuanDat.c500 100 0.15 1.8M

PAS-FPC

3 2015-04-19 15:52:39 Thương 100 0.15 4.1M

C++

4.3.2

4 2015-04-19 15:57:36 Bugs can be everywhere 100 0.14 3.1M

C++

4.3.2

5 2015-04-19 16:24:33 Ddaji 100 0.15 668k

PAS-FPC

6 2015-04-19 16:29:00 Smoke Day Everyweed 100 0.22 38M

PAS-FPC

7 2015-04-19 16:39:32 QC 100 0.12 3.7M

CPP14

8 2015-04-19 16:49:31 Nguyễn Thành Đức 100 0.15 668k

PAS-FPC

9 2015-04-19 16:53:56 5ting 100 0.13 624k

PAS-FPC

10 2015-04-19 16:59:09 Đặng Minh Tiến 100 0.23 1.0M

PAS-FPC

11 2015-04-19 17:00:10 Come Back :x 100 0.34 1.0M

PAS-FPC

12 2015-04-19 17:00:32 Nguyen Huu Phong 100 0.11 620k

PAS-FPC

13 2015-04-19 17:03:16 dott 100 0.12 668k

PAS-FPC

14 2015-04-19 17:03:37  100 0.12 620k

PAS-FPC

15 2015-04-19 17:07:40 Ndkhaivn 100 0.13 672k

PAS-FPC

16 2015-04-19 17:12:37 Giraffe 100 0.12 624k

PAS-FPC

17 2015-04-19 17:46:58 thethongngu 100 0.44 3.7M

CPP

18 2015-04-19 17:48:48 ha 100 0.16 3.3M

CPP

19 2015-04-19 17:54:27 Mirai Kuriyama 100 0.15 3.4M

C++

4.3.2

20 2015-04-19 17:55:18 Nguyen Quoc Nhan 100 0.21 3.1M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.