Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tụ ðiện Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
42 100 95 0 5 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-05-24 14:13:47 Â 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

2 2014-05-26 11:07:41 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

3 2014-05-27 06:18:45 Le Quang Hung 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

4 2014-05-28 16:54:24 Chitoge Kirisaki 100 0.00 232k

PAS-FPC

5 2014-05-29 05:27:36 hgminh 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

6 2014-06-01 16:19:13 LuongDucTuanDat.c500 100 0.00 232k

PAS-FPC

7 2014-06-07 22:53:10 P2-5 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

8 2014-06-15 05:23:48 ɐoɥuɐʌ 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

9 2014-09-01 14:44:49 Thương 100 1.30 6.5M

C++

4.3.2

10 2014-11-10 15:54:09 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

11 2014-11-10 15:58:26 Thang Nguyen 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

12 2014-11-10 15:59:41 Minh Tuan Nguyen 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

13 2016-08-03 15:21:49 『 NewL 』 100 0.00 236k

PAS-FPC

14 2016-11-09 14:19:11 Nguyễn Hoài Nam A2K19 100 0.00 3.4M

CPP14

15 2018-11-12 08:56:45 Cá Nóc Cắn Cáp đt dt tb 100 0.00 16M

CPP

16 2014-05-26 06:39:22 huynhha12798 22.22 0.00 2.6M

C++

4.3.2

17 2014-05-28 03:40:46 Vuong Hy 22.22 0.00 232k

PAS-FPC

18 2014-05-28 06:30:51 kiddo 22.22 0.00 272k

PAS-FPC

19 2014-05-28 15:38:05 :3 22.22 0.00 4.0M

PYTHON

20 2014-05-31 18:06:16 Lương Văn Đô 22.22 0.00 2.6M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.