Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðếm sao Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
57 117 112 0 5 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-07-20 22:04:23 Mew. 100 6.69 404k

PAS-FPC

2 2014-07-21 05:40:56 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 4.65 2.6M

C++

4.3.2

3 2014-07-21 09:06:41 Nha Dinh Cao 100 0.11 1.2M

PAS-FPC

4 2014-07-21 09:15:27 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 0.07 7.5M

C++

4.3.2

5 2014-07-21 11:00:16 Bùi Xuân Thủy 100 1.89 2.6M

C++

4.3.2

6 2014-07-21 11:25:03 Thanh Tùng 100 0.47 9.8M

PAS-FPC

7 2014-07-21 14:07:24 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 1.48 2.6M

C++

4.3.2

8 2014-07-21 19:51:15 Lê Quý Đôn 100 3.85 2.8M

C++

4.3.2

9 2014-07-24 03:06:49 Immortal 100 0.06 2.8M

C++

4.3.2

10 2014-07-24 05:47:52 nd_minh29 100 4.22 232k

PAS-FPC

11 2014-07-24 05:51:22 lazyc97 100 5.26 4.5M

C++

4.3.2

12 2014-07-24 06:04:28 Shinobu 100 7.13 232k

PAS-FPC

13 2014-07-24 07:50:11 Trần Khánh Hiệp 100 5.54 2.6M

C++

4.3.2

14 2014-07-24 08:21:30 Một Hai Ba 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

15 2014-07-24 09:36:53 Thang Nguyen 100 4.44 2.8M

C++

4.3.2

16 2014-07-26 00:11:46 LoneWolf 100 0.69 2.6M

C++

4.3.2

17 2014-07-27 15:07:00 Minh Tuan Nguyen 100 1.27 2.6M

C++

4.3.2

18 2014-07-29 14:50:16 I LOVE LS 100 6.44 236k

PAS-FPC

19 2014-07-31 12:03:52 SC 100 0.88 232k

PAS-FPC

20 2014-08-06 18:02:55 Duc971 100 0.85 2.6M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.