Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Trò chơi với những viên bi Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
490 959 933 0 26 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-03-07 07:15:26 100 1.78 4.0M

PAS-FPC

2 2010-03-07 07:15:37 Yosha 100 2.32 6.3M

PAS-FPC

3 2010-03-07 07:18:05 Nhớ người đã quên !! 100 1.45 4.0M

PAS-FPC

4 2010-03-07 07:23:05 Nguyễn Quang Việt Hoàng 100 1.45 2.1M

PAS-FPC

5 2010-03-07 07:23:43 Haru Haru 100 1.51 4.0M

PAS-FPC

6 2010-03-07 07:26:33 Rửa tay quy ẩn 100 1.74 8.0M

PAS-FPC

7 2010-03-07 07:29:29 Gà ! ! ! 100 1.69 6.1M

PAS-FPC

8 2010-03-07 07:33:15 duong 100 2.52 9.2M

PAS-FPC

9 2010-03-07 07:44:12 ??? 100 1.43 4.0M

PAS-FPC

10 2010-03-07 07:45:05 shadowless 100 1.45 4.0M

PAS-FPC

11 2010-03-07 07:46:54 tôi cũng không biết nữa. 100 1.48 9.4M

PAS-FPC

12 2010-03-07 07:56:39 tapcode 100 2.43 7.8M

PAS-FPC

13 2010-03-07 07:57:50 PIPIPIPIPI 100 2.40 7.8M

PAS-FPC

14 2010-03-07 08:01:19 Nghiem Dung 100 2.97 4.0M

PAS-FPC

15 2010-03-07 08:06:30     100 1.52 1.5M

PAS-FPC

16 2010-03-07 08:12:30 Voyage 100 2.62 4.2M

C++

4.3.2

17 2010-03-07 08:14:07 Mai Anh Tuấn 100 3.34 17M

PAS-FPC

18 2010-03-07 08:14:11 khanhcan_chv 100 1.46 2.1M

PAS-FPC

19 2010-03-07 08:20:07 The Trung Nguyen 100 2.54 5.9M

PAS-FPC

20 2010-03-07 08:43:28 Đoàn Hồ Anh Triết 100 2.48 7.8M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.