Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Thủ ðô Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
148 684 640 0 44 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-04-14 21:50:44 CQT con nhà bình thường 100 0.10 1.6M

PAS-FPC

2 2014-04-15 19:57:48 Mew. 100 0.22 1.8M

PAS-FPC

3 2014-04-17 05:46:57 P2-5 100 0.55 4.0M

C++

4.3.2

4 2014-04-17 16:37:14 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 0.31 3.6M

C++

4.3.2

5 2014-04-26 13:50:35 What Does The Fox Say? 100 0.19 3.5M

C++

4.3.2

6 2014-04-30 03:17:28 xx4m 100 1.15 6.8M

C++

4.3.2

7 2014-06-26 17:29:19 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.53 3.2M

C++

4.3.2

8 2014-07-20 10:06:09 chicken_bare 100 0.73 3.7M

CPP

9 2014-07-26 01:08:33 ping Pong 100 0.51 1.3M

PAS-FPC

10 2014-08-22 11:55:05 Joker Primes 100 0.31 3.4M

C++

4.3.2

11 2014-08-22 18:53:15 Nhung anh sao dem 100 0.95 13M

C++

4.3.2

12 2014-08-26 12:10:15 Yen Vu 100 0.30 3.8M

C++

4.3.2

13 2014-09-11 00:48:21 Nguyễn Hoàng Phương 100 0.24 5.0M

C++

4.3.2

14 2014-09-28 12:44:04 Nha Dinh Cao 100 0.38 3.6M

C++

4.3.2

15 2014-09-30 03:06:36 dyn 100 0.22 1.4M

PAS-FPC

16 2014-10-07 19:20:09 Cao Viên Viên 100 0.46 3.3M

C++

4.3.2

17 2014-12-25 20:24:22 [KanGaruu].Nắng 100 0.12 1.0M

PAS-FPC

18 2014-12-27 04:53:16 Bitagi97 100 0.14 1.3M

PAS-FPC

19 2014-12-28 18:29:00 Immortal 100 0.18 3.5M

C++

4.3.2

20 2015-01-12 08:42:38 Giraffe 100 0.23 980k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.