Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bộ sưu tập ðồng xu Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
17 35 33 0 2 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-01-25 14:36:10 Thanh Nguyen 100 0.61 2.7M

C++

4.3.2

2 2013-03-26 09:12:31 MinhThao 100 0.00 134M

PAS-FPC

3 2017-11-19 18:18:19 『 NewL 』 100 0.42 24M

PAS-FPC

4 2012-12-17 12:36:10 7 98 0.02 280k

PAS-FPC

5 2012-12-18 20:19:36 Think like Nguyễn Mai Lan 98 46.33 2.8M

C++

4.3.2

6 2013-02-19 13:01:51 con_nha_ngheo 98 0.62 448k

PAS-FPC

7 2014-09-06 18:54:20 Lazy Brain 98 0.02 280k

PAS-FPC

8 2015-02-16 03:54:58 QC 98 0.53 3.1M

CPP14

9 2016-11-03 14:51:03 Yêu màu xanh 98 1.33 508k

PAS-FPC

10 2017-04-07 14:53:12 CheeseMlemer 98 0.99 648k

PAS-FPC

11 2017-04-14 07:20:58 Blitzkrieg 98 1.07 648k

PAS-FPC

12 2013-02-25 17:16:29 hiepsieunhan 96 3.72 552k

PAS-FPC

13 2013-03-26 09:07:12 . 96 0.00 134M

PAS-FPC

14 2014-08-09 18:51:03 ping Pong 90 0.49 448k

PAS-FPC

15 2012-12-17 04:09:50 anh chỉ yêu mình em....VNMH.... 2 0.00 232k

PAS-FPC

16 2014-08-27 19:59:15 Anh Quan 2 0.06 1399M

JAVA

17 2015-08-29 06:59:01 Kim 0 0.00 0k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.