Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Siêu trộm KID và Mật khẩu ðêm Trung thu! Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
501 1305 1222 0 69 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-09-06 19:38:42 DVH 100 0.14 12M

C++

4.3.2

2 2014-09-06 19:39:11 Phan Huy Hoàng a2k42 100 0.23 7.9M

PAS-FPC

3 2014-09-06 19:39:50 [KanGaruu].Nắng 100 0.37 7.9M

PAS-FPC

4 2014-09-06 19:40:26 Thương 100 0.48 26M

C++

4.3.2

5 2014-09-06 19:41:08 Mew. 100 0.16 16M

PAS-FPC

6 2014-09-06 19:43:17 Phạm Thanh Hùng 100 0.53 26M

C++

4.3.2

7 2014-09-06 19:46:45 ping Pong 100 0.18 4.0M

PAS-FPC

8 2014-09-06 19:58:37 Lucking 100 0.31 12M

PAS-FPC

9 2014-09-06 19:59:24 Thcs Đặng Chánh Kỷ 100 0.32 12M

PAS-FPC

10 2014-09-06 20:14:51 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.33 26M

C++

4.3.2

11 2014-09-06 20:32:47 I LOVE LS 100 0.22 7.9M

PAS-FPC

12 2014-09-06 21:57:49 anhntsupa 100 0.30 2.8M

C++

4.3.2

13 2014-09-07 02:01:15 Chuyên Nhật CNN 100 0.25 11M

C++

4.3.2

14 2014-09-07 02:04:41 Bugs can be everywhere 100 0.45 7.9M

PAS-FPC

15 2014-09-07 02:17:53 VanManhPbc1998 100 0.33 7.9M

PAS-FPC

16 2014-09-07 02:21:54 5ting 100 0.22 7.9M

PAS-FPC

17 2014-09-07 02:30:55 Đào Phan Khải 100 0.57 31M

PAS-FPC

18 2014-09-07 02:32:43 ptnega 100 0.25 2.8M

C++

4.3.2

19 2014-09-07 02:44:23 Trần Khánh Hiệp 100 0.08 11M

C++

4.3.2

20 2014-09-07 02:55:32 Một Hai Ba 100 0.75 19M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.