Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Dãy số và số 7 Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
96 235 224 0 11 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-11-03 17:22:50 Alex 100 8.08 28M

C++

4.3.2

2 2012-11-03 17:29:20 1212 100 8.77 9.9M

PAS-FPC

3 2012-11-03 17:49:46 con_nha_ngheo 100 7.55 15M

PAS-FPC

4 2012-11-04 06:01:17 Đỗ Việt Anh 100 5.56 15M

CPP

5 2012-11-04 09:23:29 Nguyên 100 6.86 36M

C++

4.3.2

6 2012-11-04 11:29:01 Kimo 100 6.14 24M

PAS-FPC

7 2012-11-04 12:21:30 Rain 100 5.48 13M

PAS-FPC

8 2012-11-04 16:01:53 TLMN 100 3.59 16M

C++

4.3.2

9 2012-11-04 18:37:44 vietdoan 100 5.50 11M

PAS-FPC

10 2012-11-05 06:41:15 VDQD 100 5.85 20M

C++

4.3.2

11 2012-11-05 14:56:50 Hacker7 100 5.11 27M

C++

4.3.2

12 2012-11-05 15:21:30 Discite4ever 100 13.85 35M

PAS-FPC

13 2012-11-06 01:00:55 MinhThao 100 6.68 27M

PAS-FPC

14 2012-11-06 03:08:04 Little by Little 100 9.74 28M

PAS-FPC

15 2012-11-06 04:59:33 King siêu kul 100 4.73 26M

C++

4.3.2

16 2012-11-06 09:55:24 Sandy 100 10.81 35M

C++

4.3.2

17 2012-11-06 12:06:51 Nam 100 9.48 13M

CPP

18 2012-11-06 13:12:44 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 7.82 30M

C++

4.3.2

19 2012-11-08 10:37:15 Tâm Chớp Nhoáng 100 3.89 15M

C++

4.3.2

20 2012-11-09 03:10:58 KFSX=XRVR 100 13.49 62M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.