Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Quản lí công ty 2 Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
127 270 259 0 11 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-12-09 17:23:11 Rain 100 2.76 10M

C++

4.3.2

2 2012-12-09 17:54:58 Anh chỉ yêu mình em ... 100 3.12 3.5M

PAS-FPC

3 2012-12-10 01:51:50 International master 100 2.85 11M

PAS-FPC

4 2012-12-10 10:35:09 con_nha_ngheo 100 7.99 23M

PAS-FPC

5 2012-12-10 11:40:38 Tmbao 100 7.02 14M

C++

4.3.2

6 2012-12-10 14:52:31 ͼ_ͽ 100 2.95 13M

PAS-FPC

7 2012-12-11 06:48:33 Nguyễn Hoàng Phương 100 2.84 8.6M

PAS-FPC

8 2012-12-16 19:50:23 WenDy 100 2.97 3.5M

PAS-FPC

9 2012-12-31 11:33:33 Yen Vu 100 2.74 7.9M

PAS-FPC

10 2013-01-06 03:58:13 maradona 100 2.92 7.9M

PAS-FPC

11 2013-01-09 17:08:10 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 6.93 81M

CPP

12 2013-01-09 17:48:13 MinhThao 100 1.61 27M

PAS-FPC

13 2013-02-16 11:57:37 Discite4ever 100 5.83 26M

C++

4.3.2

14 2013-03-03 12:35:55 borntodoit 100 2.32 8.1M

C++

4.3.2

15 2013-03-07 09:16:01 slenderman 100 1.46 6.7M

PAS-FPC

16 2013-03-09 19:34:31 treesseven 100 1.55 3.8M

PAS-FPC

17 2013-03-22 13:31:47 Brave 100 1.34 6.0M

PAS-FPC

18 2013-04-14 01:14:08 Danh Nguyen 100 3.79 14M

C++

4.3.2

19 2013-06-14 12:23:51 P2-5 100 1.64 11M

C++

4.3.2

20 2013-07-06 20:15:18 kerrigan2357 100 5.74 12M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.