Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bộ chỉ huy Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
28 51 48 0 3 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-12-16 16:14:38 MinhThao 100 31.43 440k

PAS-FPC

2 2012-03-23 04:13:11 K181129 100 0.59 5.1M

C++

4.3.2

3 2012-03-28 03:18:59 Dark_Rose 100 0.18 6.3M

PAS-FPC

4 2012-04-13 20:10:31 kunn 100 0.17 5.6M

C++

4.3.2

5 2013-03-07 07:13:17 hiepsieunhan 100 0.17 5.6M

PAS-FPC

6 2013-03-07 15:42:14 con_nha_ngheo 100 0.12 13M

PAS-FPC

7 2013-03-07 17:06:07 borntodoit 100 0.33 4.2M

C++

4.3.2

8 2013-05-31 10:52:17 International master 100 0.09 4.7M

C++

4.3.2

9 2013-05-31 14:23:21 papa 100 0.21 18M

C++

4.3.2

10 2013-05-31 17:04:14 2ez 100 0.22 8.7M

C++

4.3.2

11 2013-05-31 18:56:32 Bùi Xuân Thủy 100 0.21 54M

PAS-FPC

12 2013-07-02 14:56:53 100 0.73 8.7M

C++

4.3.2

13 2013-10-01 16:33:30 vietdoan 100 0.23 5.2M

PAS-FPC

14 2016-11-02 16:01:39 Yêu màu xanh 100 0.00 13M

PAS-FPC

15 2017-10-29 16:29:57 『 NewL 』 100 0.00 6.7M

PAS-FPC

16 2011-11-27 12:03:15 trandatbav 29.17 0.00 212k

PAS-FPC

17 2011-11-29 15:53:49 2S 29.17 0.00 2.6M

CPP

18 2011-12-19 02:28:34 Độc cô cầu BUG 29.17 0.00 212k

PAS-FPC

19 2011-12-19 02:28:48 Bảng Nguyễn 29.17 0.01 212k

PAS-FPC

20 2011-12-19 02:29:58 KFSX=XRVR 29.17 0.00 212k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.