Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Truyền thuyết Bubba 2 Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
34 137 130 0 6 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-06-18 16:44:31 Think like Nguyễn Mai Lan 100 12.63 16M

C++

4.3.2

2 2012-06-19 07:00:33 RR 100 14.08 14M

C++

4.3.2

3 2012-06-19 10:21:54 Sandy 100 32.98 47M

C++

4.3.2

4 2012-06-19 18:05:11 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 15.31 14M

CPP

5 2012-06-19 20:22:20 Troll nhau à ? 100 25.90 15M

C++

4.3.2

6 2012-06-21 15:46:53 TLMN 100 16.06 11M

C++

4.3.2

7 2012-06-29 13:48:33 Nguyễn Mai Lan 100 8.35 32M

C++

4.3.2

8 2012-07-09 12:47:12 Hacker7 100 14.20 7.3M

C++

4.3.2

9 2012-10-29 17:07:08 VDQD 100 19.94 13M

C++

4.3.2

10 2016-05-26 04:39:18 ‍Lien 100 2.58 11M

CPP14

11 2016-09-18 19:48:04 @@ 100 2.46 10M

C++

4.3.2

12 2017-01-09 18:43:45 Giraffe 100 1.50 13M

C++

4.3.2

13 2017-07-24 16:42:35 『 NewL 』 100 2.66 42M

PAS-FPC

14 2018-06-01 14:32:06 Niccolò Paganini 100 0.74 31M

CPP

15 2019-11-02 10:27:57 ._. 100 0.54 13M

CPP14

16 2012-07-16 12:39:11 Thanh Nguyen 95 17.91 11M

CPP

17 2016-07-09 04:45:15 Thanh Tùng 85 4.61 82M

C++

4.3.2

18 2012-07-21 09:19:00 con_nha_ngheo 60 10.65 11M

PAS-FPC

19 2014-03-19 12:41:51 Hợp Nhất 60 9.65 8.9M

C++

4.3.2

20 2012-06-20 16:55:53 Hyori 45 6.41 16M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.