Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Truyền thuyết Bubba Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
52 137 126 0 11 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-06-11 06:25:58 Hacker7 100 26.18 11M

C++

4.3.2

2 2012-06-11 20:21:56 Think like Nguyễn Mai Lan 100 26.60 19M

C++

4.3.2

3 2012-06-11 20:29:49 Nguyên 100 25.02 62M

C++

4.3.2

4 2012-06-12 04:47:51 kunn 100 31.25 18M

C++

4.3.2

5 2012-06-20 10:24:52 Sandy 100 25.44 24M

C++

4.3.2

6 2012-08-30 19:00:41 Nguyễn Mai Lan 100 27.27 19M

C++

4.3.2

7 2013-07-18 12:16:40 RR 100 24.05 62M

C++

4.3.2

8 2013-08-01 16:50:30 Discite4ever 100 22.15 19M

C++

4.3.2

9 2016-11-02 15:55:31 Yêu màu xanh 100 7.05 321M

PAS-FPC

10 2016-11-14 06:42:31 No Name 100 6.92 321M

PAS-FPC

11 2017-04-09 06:37:11 TevoL 100 6.53 427M

PAS-FPC

12 2017-06-28 20:11:47 『 NewL 』 100 4.19 283M

PAS-FPC

13 2012-06-12 16:07:43 Hyori 95 26.42 251M

C++

4.3.2

14 2012-06-29 13:53:47 Nam 90 15.72 16M

CPP

15 2012-09-04 07:27:36 MinhThao 90 27.62 213M

PAS-FPC

16 2012-09-27 07:50:34 vo danh 90 27.26 213M

PAS-FPC

17 2013-02-18 12:06:14 Nam 90 10.59 16M

C++

4.3.2

18 2012-06-12 16:23:54 Hyori 80 17.01 256M

CPP

19 2012-06-10 17:34:13 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 70 15.12 136M

CPP

20 2012-06-12 18:54:25 con_nha_ngheo 50 7.24 20M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.