Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tô màu Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
45 199 191 0 8 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2018-01-06 07:38:42 『 NewL 』 15.047826 0.28 84M

PAS-FPC

2 2010-06-21 06:06:57 ... 12.609203 2.73 416k

PAS-FPC

3 2010-06-21 06:08:45 Hy Trường Sơn 12.167871 0.55 2.8M

C++

4.3.2

4 2010-10-03 20:12:29 nguyen van ngoc 10.745069 0.07 2.5M

CPP

5 2010-10-03 20:30:13 tsandtm 10.745069 0.09 2.5M

CPP

6 2010-06-28 11:55:00 Tran Dang Tuan Anh 9.109004 1.60 69M

PAS-FPC

7 2011-07-31 08:41:48 डुओंग 9.109004 1.96 69M

PAS-FPC

8 2010-06-21 15:03:28 Hoàng Vũ Đoàn 6.99053 0.08 2.7M

C++

4.3.2

9 2012-03-13 13:53:54 MinhThao 6.984647 2.16 78M

PAS-FPC

10 2012-05-12 11:58:37 vo danh 6.223821 2.06 78M

PAS-FPC

11 2013-01-31 06:35:06 . 6.223821 1.93 78M

PAS-FPC

12 2010-06-23 13:06:56 Nguyễn Ngọc Anh 5.393448 0.00 1.7M

C

13 2013-04-19 18:09:23 Nhung anh sao dem 4.919082 0.06 2.7M

C++

4.3.2

14 2011-08-16 17:30:15 PSA.X.A.N.A 4.633514 2.53 43M

PAS-FPC

15 2011-11-22 11:21:52 ||Golden Darkness|| 4.578908 2.58 78M

PAS-FPC

16 2010-07-01 09:51:47 Gà thả vườn 4.154232 0.08 6.2M

PAS-FPC

17 2010-09-24 15:18:45 Lê Đỗ Tân 4.154232 0.08 6.2M

PAS-FPC

18 2010-11-12 13:30:01 ƒ 4.154232 0.11 6.2M

PAS-FPC

19 2010-12-23 12:05:24 ronaldinho_94 4.154232 0.10 6.2M

PAS-FPC

20 2011-05-22 11:12:25 Trần Nguyên Tuấn Anh 4.154232 0.05 6.2M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.