Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Chuỗi gen ðặc trưng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
677 3926 3673 0 248 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-04-14 17:33:30 Giraffe 100 6.36 10M

PAS-FPC

2 2014-04-14 17:46:13 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 8.17 8.0M

PAS-FPC

3 2014-04-14 19:22:21 Coder nhà mình 100 3.43 6.3M

PAS-FPC

4 2014-04-14 20:13:45 Mew. 100 0.26 4.2M

PAS-FPC

5 2014-04-14 20:39:50 zai zai 100 0.14 5.6M

C

6 2014-04-15 03:47:53 Thương 100 0.04 4.3M

PAS-FPC

7 2014-04-15 03:52:14 Thương 100 0.10 38M

C++

4.3.2

8 2014-04-15 04:55:36 Duc M. Pham 100 7.15 4.7M

PAS-FPC

9 2014-04-15 05:55:37 anh_huynh 100 5.59 7.1M

PAS-FPC

10 2014-04-15 12:10:41 Phan Huy Hoàng a2k42 100 0.50 8.1M

PAS-FPC

11 2014-04-15 12:55:03 5ting 100 0.45 8.1M

PAS-FPC

12 2014-04-15 13:57:18 Doraemon Grapes 100 0.32 6.7M

C++

4.3.2

13 2014-04-15 15:15:13 Đức CQT 100 0.16 4.1M

PAS-FPC

14 2014-04-16 15:09:37 JATC 100 0.20 4.1M

PAS-FPC

15 2014-04-16 19:06:59 CQT con nhà bình thường 100 3.59 7.7M

PAS-FPC

16 2014-04-18 06:17:11 dyn 100 1.03 6.7M

PAS-FPC

17 2014-04-18 08:18:18   100 1.80 6.1M

PAS-FPC

18 2014-04-18 15:11:00 Nha Dinh Cao 100 3.92 2.5M

PAS-FPC

19 2014-04-20 05:24:46 Trần Khánh Hiệp 100 0.17 6.7M

C++

4.3.2

20 2014-04-20 08:22:07 creatnx 100 0.28 6.6M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.