Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Binpacking Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
211 1118 1070 0 47 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-10-08 11:52:01 Đỗ Việt Anh 100 22.10 41M

PAS-FPC

2 2011-10-08 13:16:18 Gà thả vườn 100 9.54 2.8M

C++

4.3.2

3 2011-10-20 19:24:47 TuT ^^ 100 17.60 4.2M

PAS-FPC

4 2011-10-31 15:17:14 kunn 100 3.69 6.7M

CPP

5 2012-04-09 07:52:54 MinhThao 100 16.69 620k

PAS-FPC

6 2012-04-27 18:52:26 Think like Nguyễn Mai Lan 100 11.80 15M

C++

4.3.2

7 2012-05-01 16:57:01 TNO 100 17.28 2.7M

C++

4.3.2

8 2012-09-16 10:51:48 JAMES 100 17.52 4.3M

PAS-FPC

9 2013-01-11 12:53:00 MadCarrot 100 17.62 4.3M

PAS-FPC

10 2013-06-12 06:25:33 Tran Duc Liem 100 16.26 4.1M

PAS-FPC

11 2013-06-12 09:56:49 Artyom 100 5.10 6.5M

C++

4.3.2

12 2013-06-12 11:09:20 Artyom 100 6.19 23M

PAS-FPC

13 2013-06-12 11:30:31 nigga pls 100 7.20 4.2M

PAS-FPC

14 2013-06-13 11:10:10 Nam 100 17.84 14M

C++

4.3.2

15 2013-07-11 20:51:55 RR 100 13.74 6.5M

C++

4.3.2

16 2013-07-25 14:25:27 kerrigan2357 100 15.90 6.5M

CPP

17 2013-12-20 16:23:39 Tommy 100 17.27 23M

PAS-FPC

18 2013-12-20 17:17:26 Bùi Xuân Thủy 100 7.53 6.6M

C++

4.3.2

19 2013-12-20 18:16:17 Minh Hiếu 100 11.97 6.6M

C++

4.3.2

20 2014-12-10 09:35:19 lazyc97 100 14.12 2.7M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.