Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

B?ng s? Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
184 607 580 0 27 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-12-09 09:58:00 YeuLapTrinh.pw 100 5.44 771M

CPP14

2 2015-12-09 09:58:40 . 100 3.31 277M

PAS-FPC

3 2015-12-09 09:59:10 The Mastermind 100 2.06 249M

PAS-FPC

4 2015-12-09 10:37:08 Lê Quang Tuấn 100 2.42 258M

CPP

5 2015-12-09 10:54:18 Huỳnh Ngọc Đỉnh 100 2.24 265M

CPP

6 2015-12-09 11:06:20 Trần Anh Tú 100 2.46 257M

C++

4.3.2

7 2015-12-09 11:12:07 asdcxsd 100 2.91 280M

C++

4.3.2

8 2015-12-09 11:17:33 iÎÎüšiøÑ 100 2.85 508M

PAS-FPC

9 2015-12-09 11:20:57 Doflamingo 100 2.24 142M

C++

4.3.2

10 2015-12-09 11:35:42 Duc971 100 2.00 178M

C++

4.3.2

11 2015-12-09 14:58:50 robin 100 2.39 13M

PAS-FPC

12 2015-12-09 15:10:17 Tran Hieu 100 3.34 516M

CPP

13 2015-12-09 15:23:21 dyn 100 3.42 255M

PAS-FPC

14 2015-12-10 01:02:15 Gia nhu chua tung quen 100 2.45 251M

PAS-FPC

15 2015-12-10 08:46:38 Uchiha MXB 100 3.41 253M

PAS-FPC

16 2015-12-10 08:47:23 hinu 100 3.42 253M

PAS-FPC

17 2015-12-11 03:19:51 biên dịch gặp lỗi 100 3.49 274M

PAS-FPC

18 2015-12-11 10:19:45 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 1.60 144M

CPP

19 2015-12-11 17:03:36 Nắng 100 2.00 252M

C++

4.3.2

20 2015-12-13 10:30:50 Dương Phạm Tùng 100 2.11 133M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.