Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Brainfck thách đố Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
984 1513 1366 0 146 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-07-10 03:15:13 Ngô Phan Gia Bảo Chí - COMING BACK 100 0.00 1.6M

BF

2 2008-07-10 10:51:59 neo 100 0.00 1.5M

BF

3 2008-07-10 11:36:11 ConanKudo 100 0.00 1.5M

BF

4 2008-07-10 12:33:05 Fudan University Problem Setters 100 0.00 1.5M

BF

5 2008-07-10 13:09:02 RR 100 0.00 1.5M

BF

6 2008-07-10 14:09:42 waliczsu 100 0.00 1.6M

BF

7 2008-07-10 18:38:16 Tớ iu Bê Béo nắm 100 0.00 1.5M

BF

8 2008-07-10 19:06:59 Noname 100 0.00 1.6M

BF

9 2008-07-10 19:08:27 Phong 100 0.00 1.5M

BF

10 2008-07-10 19:09:28 QR 100 0.00 1.5M

BF

11 2008-07-10 19:38:46 bnta2 100 0.00 1.5M

BF

12 2008-07-11 11:33:23 Nguyễn Tuấn Việt Sơn 100 0.00 1.5M

BF

13 2008-07-11 13:57:22 Hà Dương 100 0.00 1.5M

BF

14 2008-07-11 14:48:58 Sun Prince 100 0.00 1.5M

BF

15 2008-07-11 16:09:53 sieunhan 100 0.00 1.5M

BF

16 2008-07-11 20:02:25 Trần Trung Hiếu 100 0.00 1.5M

BF

17 2008-07-12 03:58:44 saodem74 100 0.00 1.5M

BF

18 2008-07-12 04:01:01 DatFTU 100 0.00 1.5M

BF

19 2008-07-12 04:01:50 Nguyễn Hải Minh 100 0.00 1.5M

BF

20 2008-07-12 15:51:01 AndyHo 100 0.00 1.5M

BF

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.