Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1095 5521 5266 0 249 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-01-04 16:13:23 ͼ_ͽ 100 3.79 292k

PAS-FPC

2 2014-01-04 16:13:36 pressanykey 100 4.07 300k

PAS-FPC

3 2014-01-04 16:15:01 2ez 100 3.08 2.7M

C++

4.3.2

4 2014-01-04 16:22:54 Cereal guy 100 1.13 2.8M

C++

4.3.2

5 2014-01-04 16:30:12 Minh Tuan Nguyen 100 2.79 2.8M

C++

4.3.2

6 2014-01-04 16:45:31 Discite4ever 100 1.89 2.7M

C++

4.3.2

7 2014-01-04 16:54:08 Artyom 100 2.65 18M

C++

4.3.2

8 2014-01-04 17:32:27 Cỏ 4 lá 100 2.73 2.8M

C++

4.3.2

9 2014-01-04 17:46:30 Quannm 100 4.17 524k

PAS-FPC

10 2014-01-04 17:48:46 PSA.X.A.N.A 100 1.72 2.7M

C++

4.3.2

11 2014-01-04 21:56:38 Vương Trung Hiếu Nghĩa 100 1.65 620k

PAS-FPC

12 2014-01-05 01:34:53 Anh chỉ yêu mình em ....LTKC 100 3.29 764k

PAS-FPC

13 2014-01-05 02:43:19 DNK 100 2.76 2.9M

C++

4.3.2

14 2014-01-05 05:48:48 Vo Van Tri 100 1.99 408k

PAS-FPC

15 2014-01-05 09:16:13 Begin End. {vẫn timeout} 100 2.57 16M

PAS-FPC

16 2014-01-05 09:32:33 vietdoan 100 4.13 316k

PAS-FPC

17 2014-01-05 09:39:51 123 100 4.02 2.9M

C++

4.3.2

18 2014-01-05 09:53:44 Nova 100 3.51 2.8M

C++

4.3.2

19 2014-01-05 10:05:49 Hung NT 100 2.62 120M

PAS-FPC

20 2014-01-05 12:00:32 Em Yêu Chị Quỳnh 100 3.93 532k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.