Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2014 - Mang truyen thong Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
728 3768 3553 0 206 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-01-04 11:00:25 Nam 100 1.89 4.0M

C++

4.3.2

2 2014-01-04 11:20:37 Nam 100 6.78 1400M

JAVA

3 2014-01-04 12:22:45 Hoang Nguyen 100 1.97 4.3M

C++

4.3.2

4 2014-01-04 16:24:48 Đỗ Việt Anh 100 2.65 4.7M

C++

4.3.2

5 2014-01-04 19:46:17 tvoi 100 1.28 4.7M

C++

4.3.2

6 2014-01-05 10:29:36 International master 100 1.91 15M

C++

4.3.2

7 2014-01-05 17:31:04 RR 100 1.84 5.1M

C++

4.3.2

8 2014-01-06 15:01:26 dyn 100 1.53 2.7M

PAS-FPC

9 2014-01-06 15:03:41 Hacker7 100 4.46 19M

C++

4.3.2

10 2014-01-07 12:20:21 Gầy :)) 100 1.80 5.7M

C++

4.3.2

11 2014-01-11 10:03:39 hieptk 100 1.88 4.0M

C++

4.3.2

12 2014-01-24 02:23:10 Anh chỉ yêu mình em ....LTKC 100 1.72 4.8M

PAS-FPC

13 2014-01-25 09:35:26 Mew. 100 1.75 2.7M

PAS-FPC

14 2014-01-31 11:01:30 DuyBao 100 1.97 3.4M

C++

4.3.2

15 2014-02-07 11:14:07 Đào Phan Khải 100 1.59 12M

PAS-FPC

16 2014-02-27 14:00:39 LoneWolf 100 1.88 5.2M

C++

4.3.2

17 2014-03-26 01:59:07 Lê Quý Đôn 100 1.56 94M

PAS-FPC

18 2014-04-23 16:45:36 Come Back :x 100 1.72 1.6M

PAS-FPC

19 2014-06-02 07:41:34 Minh Tuan Nguyen 100 0.45 3.6M

C++

4.3.2

20 2014-06-20 17:35:57 Một Hai Ba 100 2.03 4.3M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.