Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 696 94.08
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1493 93.55
11780    Sắp xếp VMSORT 1120 91.56
4257    First Number MDIGITS2 2060 82.93
4035    NERED MNERED 256 65.21
4082    BLAST MBLAST 886 59.39
4031    Mass of Molecule MMASS 1130 55.93
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 450 54.93
3969    M&M Game MMMGAME 327 54.44
21733    PKADKP PKADKP 38 53.95
3883    LATGACH3 M3TILE 1201 53.22
3936    Repair City Hall MCITYHAL 804 53.04
1446    A cộng B POST 6634 52.59
3940    Sum of Primes MPRIME1 881 52.15
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 908 46.89
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1085 44.11
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 428 43.10
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 282 40.81
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 695 39.01
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2931 36.72
9682    Bí hiểm RIDDLE 522 36.65
2785    Các thùng nước IOIBIN 2482 36.56
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 934 35.46
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5452 35.46
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
7999    Các băng đảng PBCGANGS 850 33.44
3928    Counting Digits MDIGITS 342 32.92
4203    Double Queue MSE07B 627 32.55
3973    0 0 Pairs M00PAIR 703 32.15
10201    Số khiêm tốn C11HUM 186 31.86
4778    MZVRK TPMZVRK 90 30.73
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1693 28.98
10204    Khuyến mãi C11KM 694 28.05
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 101 26.43
9129    MAXNUM MAXNUM 595 25.90
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2349 25.58
21674    dynamic LCA HBTLCA 386 25.11
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1901 24.85
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3702 24.27
2788    Xử lý số nguyên lớn BIGNUM 1754 23.98
9014    Phép chia hết PBCDIV 986 21.02
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 454 17.92
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 498 14.29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.