Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1176 93.48
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 491 93.43
11780    Sắp xếp VMSORT 967 91.98
4257    First Number MDIGITS2 1936 82.83
4035    NERED MNERED 243 66.22
4082    BLAST MBLAST 772 58.88
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 404 54.87
4031    Mass of Molecule MMASS 959 54.82
21733    PKADKP PKADKP 37 54.79
3969    M&M Game MMMGAME 294 54.39
3883    LATGACH3 M3TILE 1051 52.93
3936    Repair City Hall MCITYHAL 771 52.87
1446    A cộng B POST 5585 52.64
3940    Sum of Primes MPRIME1 804 51.64
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 864 46.65
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 972 44.57
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 368 42.76
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 268 41.28
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 620 39.01
9682    Bí hiểm RIDDLE 475 36.86
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4606 35.84
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2225 35.72
2785    Các thùng nước IOIBIN 1869 35.06
4008    Con Voi MCONVOI 252 34.64
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 828 34.06
10201    Số khiêm tốn C11HUM 180 32.32
7999    Các băng đảng PBCGANGS 689 31.89
3973    0 0 Pairs M00PAIR 667 31.80
4203    Double Queue MSE07B 516 31.69
3928    Counting Digits MDIGITS 287 31.58
4778    MZVRK TPMZVRK 87 30.22
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1435 28.00
10204    Khuyến mãi C11KM 570 27.31
9129    MAXNUM MAXNUM 555 25.51
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 1927 24.89
21674    dynamic LCA HBTLCA 263 24.73
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1594 24.32
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 2979 23.68
2788    Xử lý số nguyên lớn BIGNUM 1517 23.32
9014    Phép chia hết PBCDIV 843 20.47
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 413 17.68
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 45 15.68
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 352 12.20
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.