Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 5400 52.51
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4414 36.34
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 1854 24.75
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 2882 23.85
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1393 27.96
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1562 24.30
2785    Các thùng nước IOIBIN 1813 34.82
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2142 35.63
2788    Xử lý số nguyên lớn BIGNUM 1478 23.07
3883    LATGACH3 M3TILE 1030 52.67
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 399 54.99
3928    Counting Digits MDIGITS 284 31.61
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 268 41.28
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 857 46.54
3936    Repair City Hall MCITYHAL 763 53.05
3940    Sum of Primes MPRIME1 797 51.74
3969    M&M Game MMMGAME 290 54.08
3973    0 0 Pairs M00PAIR 654 31.57
4008    Con Voi MCONVOI 241 34.06
4031    Mass of Molecule MMASS 936 55.10
4035    NERED MNERED 243 66.15
4082    BLAST MBLAST 747 58.73
4203    Double Queue MSE07B 508 31.48
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 337 42.50
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 38 13.63
4257    First Number MDIGITS2 1905 82.84
4778    MZVRK TPMZVRK 87 30.22
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 327 11.62
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 951 44.55
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 608 38.81
7999    Các băng đảng PBCGANGS 675 31.80
9014    Phép chia hết PBCDIV 820 20.42
9129    MAXNUM MAXNUM 545 25.47
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 406 17.67
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 813 33.93
9682    Bí hiểm RIDDLE 462 36.53
10201    Số khiêm tốn C11HUM 173 32.17
10204    Khuyến mãi C11KM 548 27.39
11780    Sắp xếp VMSORT 938 92.10
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1133 93.59
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 468 93.74
21674    dynamic LCA HBTLCA 249 24.81
21733    PKADKP PKADKP 37 55.56
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.