Danh sách các bài challenge problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6749    Chương trình kỳ lạ STRANGE 925 22.51
6751    Tính biểu thức FASTEXPR 263 40.07
6750    Đếm số thành viên VOJUSER 305 42.97
6746    So sánh CMP 2612 57.25
6748    Tổng XOR SUMXOR 1252 60.72
6708    Ai cộng nhanh nhất POST3 2721 61.59
6747    Bạn cấp bao nhiêu VOJLEV 466 66.86
20781    Crossword VMCROSS 4 83.33
4665    Nuga làm ruộng FARMING 25 84.41
6886    Bắt chuột CMOUSE 18 89.80
6821    Xây tháp Hà Nội VM10HNTW 22 90.09
20777    Sudoku VMSUDOKU 97 92.54
2931    Rước đuốc Olympic TORCH 250 92.80
15269    Nối điểm VMFLOW 20 93.48
9299    Mã khóa bí mật 2 MAKHOA2 24 94.19
20776    Phát Quà VMPHQUA 8 95.00
6806    Tô màu BPAINT 45 95.98
24745    Cắt đồ thị VMCUT 18 96.55
6973    Sắp xếp đội hình STRATEGY 30 97.01
24882    Xác định hình VMSHAPE 10 97.56
24948    Phân nhóm đồ thị VMGROUP2 15 98.44
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.