Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 139 29.19
338    Roads ROADS 1032 22.86
340    Đổi chỗ NK05EOPR 17 9.21
341    Trật tự NK05ORDR 132 21.20
342    Bốc sỏi NK05MNIM 523 32.49
343    Sa mạc NK05DSRT 339 23.99
347    Lazy Cows LAZYCOWS 122 31.12
371    Boxes BOXES 77 35.52
374    Count maximum matrices MATRIX 93 30.77
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 17.18
706    Nhân 1 MULONE 1552 22.57
733    Mountain Walking MTWALK 1360 26.15
911    Duyệt binh PYRAMID2 671 25.78
934    Truyền tin MESSAGE 1893 30.12
935    Dãy số Catalan CATALAN 759 53.32
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 688 16.54
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 888 34.00
939    Dãy ngoặc BRACKET 367 34.70
940    Quan hệ COND 761 40.41
941    Hai đường đi HIWAY 541 23.33
942    Trao đổi thông tin KWAY 261 37.31
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 385 29.56
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 812 38.57
971    Rải sỏi STONE1 518 33.23
973    Xâu con SUBSTR 2942 31.91
979    Các hình chữ nhật RECT1 101 16.69
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 481 47.15
981    Số chính phương CP 107 20.19
982    Mưa thiên thạch METERAIN 545 27.36
984    Hệ thống đèn LIGHT 352 36.93
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1222 25.16
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2852 33.21
1093    Bảo vệ BAOVE 572 28.59
1097    Sao đa giác POLY4 75 30.65
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2268 34.74
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1265    Số lượng bậc DEGREE 294 26.33
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2240 42.96
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2072 44.36
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 89 44.72
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 31.39
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 325 23.28
1295    Cái túi ( Hard version ) HUGEKNAP 247 9.81
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2680 29.21
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1650 34.18
1306    Phép Xor XOR 46 35.84
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 168 16.91
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1284 30.14
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 779 37.40
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 259 38.81
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.