Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 111 36.82
338    Roads ROADS 779 21.91
340    Đổi chỗ NK05EOPR 16 9.44
341    Trật tự NK05ORDR 113 20.29
342    Bốc sỏi NK05MNIM 424 31.61
343    Sa mạc NK05DSRT 286 23.86
347    Lazy Cows LAZYCOWS 106 34.90
371    Boxes BOXES 65 33.98
374    Count maximum matrices MATRIX 80 34.55
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
706    Nhân 1 MULONE 1411 22.70
733    Mountain Walking MTWALK 1008 27.20
911    Duyệt binh PYRAMID2 633 25.81
934    Truyền tin MESSAGE 1516 28.81
935    Dãy số Catalan CATALAN 679 51.95
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 579 15.65
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 750 33.73
939    Dãy ngoặc BRACKET 306 34.58
940    Quan hệ COND 684 39.01
941    Hai đường đi HIWAY 474 23.19
942    Trao đổi thông tin KWAY 210 38.37
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 292 29.47
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 653 39.20
971    Rải sỏi STONE1 417 31.75
973    Xâu con SUBSTR 2190 30.95
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.32
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 406 46.59
981    Số chính phương CP 69 16.56
982    Mưa thiên thạch METERAIN 385 26.38
984    Hệ thống đèn LIGHT 274 38.00
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 902 25.14
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2193 33.09
1093    Bảo vệ BAOVE 472 27.67
1097    Sao đa giác POLY4 75 31.83
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1759 33.98
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.23
1265    Số lượng bậc DEGREE 250 26.92
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1752 42.29
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1530 43.74
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 86 44.76
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 238 22.63
1295    Cái túi ( Hard version ) HUGEKNAP 240 10.53
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2132 28.31
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1363 33.75
1306    Phép Xor XOR 42 34.76
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 151 16.01
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1122 30.22
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 676 36.64
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 231 38.93
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.