Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

YPKTH - Phần tử thứ K

Cho dãy số A có N phần tử nguyên phân biệt.

Cho Q truy vấn, mỗi truy vấn có dạng: L R K

Yêu cầu: mỗi truy vấn xuất ra phần tử lớn thứ K sau khi sắp xếp các phần tử AL, AL+1, …, AR theo thứ tự tăng dần.

 

Giới hạn:

1 ≤ N, Q ≤ 105

|Ai| ≤ 109 với 1 ≤ i ≤ N

1 ≤ L ≤ R ≤ N

1 ≤ K ≤ R-L+1

 

Input:

-       Dòng đầu tiên chứa số N.

-       Dòng tiếp theo chứa N số A1, A2, …, AN.

-       Dòng tiếp theo chứa số Q.

-       Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số L, R, K.

 

Output:

Q dòng, mỗi dòng chứa câu trả lời cho một truy vấn theo thứ tự nhập vào.

 

Ví dụ:

Input

Output

7

2 1 5 4 3 6 8

4

1 2 2

3 7 4

4 6 2

5 5 1

 

2

6

4

3


Được gửi lên bởi:Yen Vu
Ngày:2013-09-07
Thời gian chạy:1s-3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2018-08-25 03:46:22
Luôn nhớ phải #define int long long
2018-08-25 03:42:24
code + solution :)) https://bit.ly/2eGhgab
2018-07-20 06:05:53
Lãm hồn dell phải oai

Last edit: 2018-07-20 06:06:49
2017-12-16 02:57:26
mảng dộng pascal ehehe + IT
2017-10-05 16:14:00
IT + boobssort = 1 đấm AC
2017-07-22 01:37:35
PIT nlogn
2017-02-15 14:21:32
có thánh nào trâu ko ạ
2016-11-27 16:58:39 Nguyễn Hữu Phong
Mergesort + discretize + bs + bit + Mo' function, tính ra còn hơn nlogn^2 nữa, nhưng cũng AC
2016-07-09 13:39:21 Trần Quang Anh
bài này dùng Persistent IT nhé
2016-06-28 15:23:28
IT(sort) chịu không nổi mảng :((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.