Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

XOR - Phép Xor

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/xor


Cho 1 tập N số nguyên dương A[1] , … A[N] . Tập số này được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu tồn tại 1 số nguyên A[i] nào đó thoả mãn :
A[i] = A[j1] xor A[j2] … xor A[jk] ( với i , j1 , j2 , … , jk đôi một khác nhau và k là 1 số tuỳ ý ) . Nếu tập số này không phụ thuộc tuyến tính thì được gọi là độc lập tuyến tính .
Hãy kiểm tra tập N số nguyên dương A[1] … A[N] có phải là độc lập tuyến tính hay không ? Nếu không hãy chỉ ra phải loại đi ít nhất bao nhiêu phần tử để tập còn lại là 1 tập độc lập tuyến tính .

Download test tại đây. Solution của bài này sẽ không được upload , các bạn phải tự giải.

Input

Dòng 1 : số nguyên dương T là số bộ test .
Tiếp theo là T bộ test , mỗi bộ test có format như sau :
Dòng 1 : số N ( 1 ≤ N ≤ 10000 ) .
Dòng 2 : N số nguyên dương A[1] … A[N] .( 1 ≤ A[i] ≤ 2000000000 ) .

Output

Với mỗi test , nếu tập N số là độc lập tuyến tính thì ghi ra “YES” ngược lại ghi ra “NO X” với X là số số ít nhất cần phải bỏ đi để tập còn lại trở thành độc lập tuyến tính .

Example

Input:
2
2
1 2
3
1 2 3

Output:
YES
NO 1

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-14
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2020-04-14 14:57:42
độc lập tuyến tính trong không gian vector

Last edit: 2020-04-14 14:59:36
2019-10-19 12:49:04
http://eunsetee.com/Y5An
2016-12-13 08:33:35 Ding Yingjun
Ai giải thích cái đề với, khó hiểu quá ==!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.