Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WELL2 - Cái giếng (bản khó)

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/well2


Đề bài giống với bài WELL , nhưng giới hạn thời gian nhỏ hơn (0.45s). Chú ý máy chấm là máy Pyramid.

Giới hạn mã nguồn: 3000 byte.

Example

Input:
1
2 2 2

Output:
8

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2013-07-18
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:3000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VM11 - Tác giả: Nguyễn Xuân Khánh

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.