Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WCALC - Tính sai

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274863/problem/E

Khi còn bé, các bạn học sinh học được cách trừ phân số bằng cách quy đồng mẫu số, rồi mới thực hiện phép trừ.

Nhưng một lần, An tính thử hiệu hai phân số bằng cách lấy hiệu hai tử số và hiệu hai mẫu số và thấy thật ngạc nhiên là kết quả vẫn đúng.

An thấy tính chất này thật kỳ diệu và An muốn biết, với phân số  cho trước, có bao nhiêu cặp giá trị  a>=0 và m>=0 sao cho

Input

Một dòng chứa hai số nguyên dương b và n cách nhau ít nhất một dấu cách (1 <= b, n <= 10^6; trong 50% số test b, n <= 1000).

Output

một số nguyên duy nhất là số lượng cặp (a,m) tính được.

Example

Input:
9 12

Output:
5

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2012-12-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Pre VOI 2012 - Hai Phong

hide comments
2019-04-16 18:29:13
1
2019-04-16 18:29:04
1
2019-04-16 18:28:56
1
2019-04-16 18:28:45
1
2019-02-12 09:11:36
i <= n * 2 - 1 hoặc i < n * 2 còn không là xác định 0đ nhé
2018-08-10 16:06:59
bài tuyệt vời : mình làm bằng cách giải hệ bậc 2 của y theo x. Từ delta tìm nghiệm => limit x => y thỏa mãn
2017-09-24 06:00:27
trau cung ac nha cac ban.
nho de y la a >= b nhe.
lien he https://www.facebook.com/thanhhien173 de lay code nhe
2017-01-16 13:47:02
c++ để hết long long nhá
2016-11-30 03:51:17 Nguyễn Hữu Phong
@ptt, ở đây nó không kể 9 12 vào, nhưng bạn liệt kê thiếu rồi, thiếu 0 24
2016-09-20 16:13:56
vãi cả m>=0 @@ khó hiểu vl
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.