Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WALK - Dạo chơi quanh nhà

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/walk


Cho N vectơ có độ dài không quá L . Xét đến vectơ i (x,y) ta có thể chọn vectơ i (x,y) hoặc vectơ –i ( -x,-y ) . Yêu cầu hãy xác định 1 cách chọn các vectơ sao cho vectơ tổng của N vectơ thì có độ dài không quá sqrt(2) * L .
1 <= N <= 10000 .
1 <= L <= 1000 .

Input

Dòng 1 : 2 số nguyên N , L. N dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 2 số nguyên xi , yi mô tả vectơ i .

Output

Gồm 1 dòng ghi ra N số nguyên , số thứ i là 1 tương ứng là chọn vectơ (xi,yi) và 2 tương ứng là chọn vectơ (-xi,-yi) . Dữ liêụ đảm bảo có phương án.

Example

Input:
4 5
5 0
0 5
0 0
-3 4

Output:
1 2 1 1

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:10000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VI Ural State University Collegiate Programming Contest (21.10.2001)

hide comments
2014-10-11 16:29:50 a;slkfjasl;fkj


Last edit: 2014-10-14 11:13:44
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.