Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VWORDPOW - Sức mạnh của ngôn từ

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274863/problem/B

Nông dân John muốn đánh giá chất lượng các cái tên mà ông đã đặt cho N (1 <= N <= 1000) con bò của mình. Mỗi cái tên là một xâu ký tự có độ dài không quá 1000 ký tự và không có ký tự nào là ký tự trắng ( dấu cách ).

John đã lập nên 1 tập M xâu ‘tốt’ ( độ dài không quá 30 ký tự và hoàn toàn không có dấu cách ). Nếu một xâu ‘tốt’ là xâu con của tên 1 con bò ( các ký tự không nhất thiết phải liền kề nhau ) thì tên con bò đó được cộng 1 điểm chất lượng.

Tất cả các xâu là case-insensitive, tức là chữ hoa và chữ thường coi như giống nhau. Ví dụ tên “Bessie” chứa các xâu “Be”, “sI”, “EE”, và “Es” ,... là xâu con nhưng không chứa “is” hay “eB” là xâu con. Hãy giúp nông dân John xác định số lượng điểm chất lượng mà tên của mỗi con bò có được.

Dữ liệu

  • Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: N và M
  • Dòng 2..N+1: Dòng i+1 chứa 1 xâu ký tự là tên của con bò thứ i.
  • Dòng N+2..N+M+1: Dòng N+i+1 chứa xâu ‘tốt’ thứ i.

Kết quả

  • Dòng 1..N+1: Dòng i+1 chứa 1 số nguyên là điểm chất lượng của tên bò thứ i.

Ví dụ

Dữ liệu
5 3
Bessie
Jonathan
Montgomery
Alicia
Angola
se
nGo
Ont

Giải thích:
Có 5 con bò, tên chúng là “Bessie”, “Jonathan”, “Montgomery”, “Alicia” và “Angola”.
Có 3 xâu ‘tốt’ là “se”, “nGo” và “Ont”.

Kết quả
1
1
2
0
1

Giải thích:
"Bessie" có chứa "se", "Jonathan" chứa "Ont", "Montgomery" chứa 
cả "nGo" và "Ont", Alicia không chứa xâu tốt nào 
và "Angola" chứa "nGo".

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-05-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO US-Open 2008 - Bảng Bạc

hide comments
2015-05-23 14:00:04 [KC]★★★★*-RAMEN
em đã thử thay đổi giới hạn và nạp lại vài lần
kết luận là m<=100 nhé
2014-11-22 09:27:11 Tây Cuồng
Các xâu trong input chỉ chứa các kí tự a..z A..Z thôi nhé
2014-10-19 12:00:13 Sơn Tùng M-TP
nhưng mà tại sao k có giới hạn M?
2014-10-19 11:55:20 Sơn Tùng M-TP
vui ghê. 20 điểm :) M*N*Length*Length
2012-12-16 00:51:56 Ngô Huỳnh Ngọc Khánh♥(TN)♥


Last edit: 2012-12-16 01:01:46
2011-09-21 07:18:59 nguyen hoang tin
sai test cuoi' , wa' thoi gian
2011-09-12 17:23:14 KHD
ssie thì em tưởng là có 2 xau se chứ.??
2011-05-02 15:08:03 ðẹp trai bẩm sinh
Mình làm n*m*log(n) :D
2011-04-03 10:39:04 Tâm Chớp Nhoáng
mình cũng m*n*len nhưng may mắn là ac :D

Last edit: 2011-04-03 10:42:36
2010-12-05 00:53:25 Thi tốt nha mấy nhóc !


Last edit: 2010-12-05 00:55:00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.