VTRI - Triangles

Tam giác

Trên mặt phẳng tọa độ, cho một lưới chữ nhật có cạnh song song với các trục tọa độ, có góc dưới trái là gốc tọa độ (0, 0) và góc trên phải có tọa độ (X, Y).

Bạn hãy lập trình đếm số hình tam giác có đỉnh là các điểm có tọa độ nguyên nằm trong lưới chữ nhật đã cho, và có diện tích đúng bằng giá trị nguyên S.

Dữ liệu

Gồm 1 dòng duy nhất chứa 3 số nguyên: X, Y, S (1 ≤ X, Y ≤ 30, 1 ≤ S ≤ X*Y/2).

Kết quả

Gồm 1 số nguyên duy nhất: số tam giác có đỉnh là các điểm có tọa độ nguyên nằm trong lưới chữ nhật và có diện tích đúng bằng S.

Hạn chế

Có 50% số test, tương ứng với 50% số điểm, có 1≤X, Y≤10.

Ví dụ

Dữ liệu
2 1 1	

Kết quả
6 


Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-04-19
Thời gian chạy:0.349s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Round 1/DivA
Problem Setter: Ngô Minh Đức

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.