Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VRATF - Những con đường quanh nông trang

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274862/problem/X

Các con bò của nông dân John có sở thích là hay đi khám phá những vùng xung quanh nông trang. Ban đầu, tất cả N (1 <= N <= 1,000,000,000) con bò tập trung thành 1 nhóm và cùng bắt đầu chuyến đi trên 1 con đường. Cho tới khi gặp một ngã ba đường thì chúng đôi khi chọn cách chia làm 2 nhóm nhỏ hơn ( mỗi nhóm ít nhất 1 bò ) và mỗi nhóm lại tiếp tục hành trình trên con đường của nhóm chúng. Khi một trong những nhóm này gặp 1 ngã ba khác thì nhóm này lại có thể tách ra tiếp, và cứ như vậy.

Các con bò đã hình thành nên 1 quy tắc về việc chia nhóm như sau: nếu chúng có thể chia thành 2 nhóm mà chênh lệch số bò của 2 nhóm là đúng bằng K (1 <= K <= 1000) thì tại ngã ba đó chúng sẽ chia làm 2; nếu không thì chúng sẽ dừng cuộc hành trình và đứng ở đó nhấm nháp cỏ non.

Giả sử rằng luôn có những ngã ba mới trên các con đường, hãy tính xem cuối cùng có bao nhiêu nhóm bò tất cả.

Dữ liệu

  • Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: N và K

Kết quả

  • Dòng 1: Một số nguyên cho biết số lượng nhóm bò sau cùng.

Ví dụ

Dữ liệu
6 2

Giải thích:
Có 6 con bò và độ chênh lệch khi xét chia nhóm là 2.

Kết quả
3

Giải thích:
Cuối cùng có 3 nhóm bò (1 nhóm có 2 bò, 1 nhóm có 1 và 1 nhóm có 3 ).

   6
  / \
 2   4
    / \
   1   3

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-05-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO US-Open 2008 - Bảng Bạc

hide comments
2020-03-31 18:17:52
bai nhu cdb (that su rat hay)

Last edit: 2020-03-31 18:18:15
2018-07-05 04:41:09
1 đấm ac
2018-06-12 16:10:48
kkk, bò cũng rút ra đc nguyên tắc???
2018-05-25 15:05:55
sai vớ vẩn 2 đấm ac
2017-10-21 04:40:32
bài này trong list vét cạn mà
2017-10-17 14:09:46
1 đấm đệ quy AC luôn
2017-10-02 05:22:29
1 đấm AC :) cda.dev
đệ quy mà cũng AC :v
2017-07-08 11:19:30
Bài này trâu cũng AC =))
2016-11-16 19:52:52
TRÂU OR QUEUE

Last edit: 2016-11-16 19:53:29
2016-02-01 13:02:02
yeah ai bị 76.92 là do 0 so sánh n với k nhé(n<k thì đâu có tách dc :v)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.