Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VPARTSUM - Tổng bộ phận

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274862/problem/R

Cho một dãy gồm N (1 ≤ N ≤ 100000) số nguyên dương a1, a2, ..., an. Tổng ai + ai+1 + ... + aj (1 ≤ i ≤ j ≤ N) được gọi là tổng bộ phận từ i đến j của dãy số.

Cho hai số nguyên dương P và K (1 < P ≤ 109, 0 ≤ K < P). Hãy tìm tổng bộ phận theo modulo P nhỏ nhất không bé hơn K.

Ví dụ, xét dãy số sau:

12   13   15   11   16   26   11

Ở đây N=7, giả sử K=2 và P=17, ta có kết quả là 2 vì 11 + 16 + 26 = 53 và 53 mod 17 = 2. Nếu K=0 ta có kết quả bằng 0 vì 15 + 11 + 16 + 26 = 68 và 68 mod 17 = 0.

Dữ liệu

 • Dòng 1: N, K, P.
 • Dòng 2..n+1: a1, a2,... , aN, mỗi số trên một dòng.

Kết quả

In ra tổng bộ phận theo modulo P nhỏ nhất không bé hơn K.

Ví dụ

Dữ liệu
7 2 17
12
13
15
11
16
26
11

Kết quả
2

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-05-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Indian Computing Olympiad, Online Programming Contest, July 06

hide comments
2020-04-07 16:53:33
học trò dân chơi SP 2 đấm AC
2020-04-02 13:14:12
Đệ A Tuấn tự tin 1 đấm AC
2019-07-04 18:54:10
May ban nho de long long nha int chi duoc 80 d thoi :)))
2018-09-01 18:09:02
test yếu, thiếu push phần tử --> 70 points ?????
2017-09-15 16:33:54
1 dam
2016-05-22 03:42:35 Nguyen Cuong
hư cấu quá @@ code 40 sửa cái gì đó một hồi lên 100 luôn @@
2015-04-16 18:25:59 Prismatic
Nghĩ ra cách O(n*p) mà giới hạn to quá @@
2014-08-10 16:56:54 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
>.< rat buon. nhung minh van phai noi ! Cac ban can tim thuat toan toi uu ! minh lam trau bo (N^2) => 0 diem :((~~
2014-04-22 16:18:53 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Ac mất hơn 1 ngày 1 đêm
2014-04-22 13:33:23 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
không có thì in ra cấy gì hầy
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.