Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOXOR - XOR dãy số

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/voxor


Cho dãy A gồm N số nguyên không âm. Ta lần lượt thực hiện Q thao tác trên tập hợp này:

 • XOR x: Với mọi i, Ai = Ai xor x
 • FIND k: Tìm số lớn thứ k trong dãy A.

Yêu cầu: Thực hiện các truy vấn trên.

Input

Dòng đầu tiên ghi 2 số N và Q.

Dòng thứ hai ghi N số là giá trị ban đầu của dãy A.

Tiếp theo là Q dòng, mỗi dòng ghi 1 trong 2 loại truy vấn.

Output

Với mỗi truy vấn loại FIND, in ra kết quả tìm được.

Giới hạn

Subtask 1 (25%)

 • NQ ≤ 5000
 • 0 ≤ Ai ≤ 109
 • 0 ≤ x ≤ 109.

Các subtask 2, 3 và 4 tiếp theo đều có

 • N ≤ 105
 • Q ≤ 105
 • 0 ≤ Ai ≤ 109

Subtask 2 (40%)

 • 0 ≤ x ≤ 100

Subtask 3 (10%):

 • 0 ≤ x ≤ 109
 • x luôn có dạng 2k

Subtask 4 (25%):

 • 0 ≤ x ≤ 109

Ví dụ

Input:
4 9
1 2 3 4
FIND 1
FIND 2
FIND 3
FIND 4
XOR 6
FIND 1
FIND 2
FIND 3
FIND 4
Output:
4
3
2
1
7
5
4
2

Giải thích

Trước truy vấn XOR 6, dãy số là 1 2 3 4.

Sau truy vấn XOR 6, dãy số là 7 4 5 2.


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2015-12-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 PAS-GPC PAS-FPC TEXT
Nguồn bài:VNOI Online 2016

hide comments
2021-09-10 07:17:07
ahntuan bảo bài này dễ vl
2020-08-03 05:35:41
Bài xàm :)))
COW ON TREE thôi
2020-08-03 05:35:41
Bài xàm :)))
COW ON TREE thôi
2020-08-03 05:30:38
bạn VietCT thì ghê r :v sai lỗi ngáo vc :v
2020-07-20 14:21:53
VietCT thấy bài này ez vc
2018-07-23 03:05:58
tks moij nguoiwf
2017-07-28 05:55:38
Code AC: http://shink.in/Uztnx
2016-11-11 19:24:57
gg ez http://liink.pw/beE3GY
2016-02-01 09:16:06
THAM KHAO http://codevnspoj.blogspot.com/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.