Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOSSEVEN - Bài toán số 7

Cho chuỗi gồm N ký tự, mỗi ký tự là một chữ số từ 0 đến 9

Yêu cầu: Với mỗi đoạn con có số 7 liên tiếp hãy đếm xem đoạn con đó xuất hiện bao nhiêu lần trong chuỗi.

Input

Chuỗi s

Output

Mỗi dòng ghi một độ dài tương ứng từ thấp đến cao kèm số lần xuất hiện của nó. Dữ liệu vào đảm bảo xâu có ít nhất 1 số 7. Nếu số lần xuất hiện bằng 0 thì không in ra gì.

 Example

Input:
72774777

Output:

1 6

2 3

3 1

Giới hạn:

● 30% số test có N <= 10^3.

● 30% số test có N <= 10^5.

● Trong tất cả các test  N <= 10^6.


Được gửi lên bởi:Nguyễn Duy Khánh
Ngày:2014-09-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Lê Hùng Sơn

hide comments
2019-01-12 17:47:44
1 đấm AC lấy tinh thần trước kì thi VOI 2019
frostpixel aka.How 2 AC
2018-06-08 10:50:49
trâu cũng ac
2017-05-14 13:16:35
để freopen chạy mãi vẫn ngẩn người ra không hiểu sao được 0 điểm :v
2017-01-01 17:46:25
ez như 1 trò đùa
2016-10-25 15:04:43
bài hay, tổng cộng dồn muôn năm ~CVP~
2016-08-14 19:44:07 Trần Quang Anh
scanf printf 100 nhé.cin cout chỉ 85 thôi
2016-05-22 20:26:20
Dễ >.<
2016-05-02 15:13:56
Tràn mảng ngồi sửa cả tối, sub đến mòn cả tay không nhìn ra. Cộng dồn 1 đấm -_-
2016-05-01 16:54:27 Lê Thanh Phú
Cout <<i<<" "<<f[i]<<endl; -> 6.3s
Cout <<i<<" "<<f[i]<<"\n"; -> 1.1s
2016-01-11 10:05:23 Nguyễn Thành Nhân
Bài này O(n) qhd đơn giản thôi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.