Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOSSEQ - Khôi phục dãy số

Dãy A là gồm các phần tử khác nhau trong khoảng [1, 10^6]. B1, B2, .., Bm là các dãy con của A

Cho B1, B2, …, Bm. Tìm dãy A có thứ tự từ điển nhỏ nhất thỏa mãn B1, B2, …, Bm là các dãy con của A ( luôn có ít nhất một dãy A thỏa mãn )

Input

Dòng 1: 1 số nguyên dương M

M cặp dòng tiếp theo: Cặp dòng thứ i:
Dòng 1: Số K
Dòng 2: gồm K số là các số của dãy con Bi. ( Các số của một dãy đôi một kahcs nhau và thuộc [1, 10^6] )

Output

Dãy A có thứ tự từ điển nhỏ nhất

Example

Input:
2
2
1 3
3
2 3 4
Output: 1 2 3 4

Giới hạn: K, M <= 1000

Được gửi lên bởi:Duy Khanh Nguyen
Ngày:2014-12-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Hackerrank

hide comments
2017-10-05 04:18:18

THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/1300/vosseq-spoj/


2017-10-04 10:59:53
Code AC: https://ideone.com/ETqnh8
- Heap , vector :))))))
Khá là hay , khó :)

Last edit: 2017-10-04 11:12:16
2016-11-10 17:11:02
Ai 10đ thì để ý là đề yêu cầu thứ tự từ điển nhỏ nhất, không phải là ưu tiên độ dài nhỏ nhất.
2016-08-09 17:48:17 even when you try to hurt me...
sao bị 10 hoài vậy T.T bạn nào 100 rồi để lại tips đi =(
2016-05-21 17:05:33
M là số test hay sao z??
2014-12-23 11:55:24 blueBUBBLE
mỗi dãy con có xếp theo thứ tự từ điển không vậy?
2014-12-16 16:43:08 FO3 Ronaldinho Gaucho XI !!!!
các bác làm ntn vậy
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.