Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOSRTRI - Tam giác vuông

       Cho N điểm trên mặt phẳng tọa độ. Yêu cầu đếm số tam giác vuông có cạnh bên song song với trục OxOy trên trục tọa độ Oxy.

DỮ LIỆU VÀO

  • Dòng đầu tiên chứa N là số lượng điểm trên mặt phẳng tọa độ.
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng miêu tả tọa độ của một điểm trong N điểm trên.
  • Lưu y: dữ liệu đảm bảo không có 2 điểm trùng nhau.

DỮ LIỆU RA

  • Một dòng chứa kết quả bài toán.

RÀNG BUỘC

  • N <= 100 000.
  • 1 <= X, Y <= 100 000.

VÍ DỤ

Dữ liệu vào:

6

10 10

20 10

10 20

20 20

30 20

30 30

Dữ liệu ra:

8


Được gửi lên bởi:Alex & Friends
Ngày:2014-09-28
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:COCI

hide comments
2016-10-19 19:17:19
thanh niên nào lm passcal có thấy vật ko c++ 10 dòng ac :))
2016-04-04 14:14:24
Mảng tung độ hoành độ để longint vẫn AC bạn à, chỉ một số cái đặc biệt là phải để int64 thôi
2016-03-01 14:01:32 Nguyễn Thành Nhân
bài này dễ nhỉ
2015-11-15 03:51:35
tham khảo nè: http://www.oni.vn/O7YLr
2015-07-30 11:23:50 Phạm Ngọc Hiếu
longint ac hết, chỉ để biến kết quả int64 thôi
2014-09-30 07:40:39 Prismatic
đúng là longint->int64 mới 100 :))
2014-09-29 19:19:20 [$Zeus$]
Bạn [DTQ.FPT]ơi : m sửa mỗi biến longint thành int64 từ 90 lên 100 ngay nè :v :v
2014-09-29 17:35:48 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Do cách làm thôi, để longint ac sòn sòn
2014-09-29 17:26:17 Lollipop
cho hỏi là tại sao phải khai báo mảng tung độ hoành độ là int64 ms 100 thế @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.