Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOSNUM - Biến đổi số

Từ một số tự nhiên X, ta có thể thực hiện 2 thao tác sau:

  • Tăng X lên 1 đơn vị
  • Hoán vị các chữ số của X ( chữ số đầu tiên phải khác 0 )

Hỏi từ X = 1, chúng ta cần ít nhất bao nhiêu thao tác để X = N

Input

Dòng 1: Chứa số nguyên T là số test

T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số tự nhiên N

Output

Gồm T dòng, dòng thứ i in ra một số tự nhiên duy nhất là số thao tác ít nhất của test thứ i

Example

Input:
1
21

Output:

12

Giải thích: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10 -> 11 -> 12 -> 21

Giới hạn:

  • T <= 100
  • 30% số test có N <= 10^5
  • 70% số test còn lại có N <= 10^18

Được gửi lên bởi:Duy Khanh Nguyen
Ngày:2014-10-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2015-02-22 10:20:55 Sơn Tùng M-TP
12 thì thành 21, thế nếu 123 thì thành bao nhiêu số?
123 --> 321
123 --> 213
123 --> 312
Như thế này hở?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.