Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOSLIS - Dãy con chung

Cho 2 dãy a[1..N] và b[1..M]. Gọi c[1..k] là 1 dãy con chung (không cần liên tiếp) bất kì của 2 dãy này. Đặt f(c) = abs(c[2] - c[1]) + abs(c[3] - c[2]) + .. + abs(c[k] - c[k - 1]). Nếu số phần tử của c < 2 thì f(c) = 0.

Xác định dãy con chung có giá trị f lớn nhất và in ra giá trị đó.

Input

Dòng 1: 2 số nguyên N và M

Dòng 2: N số nguyên biểu diễn dãy A

Dòng 3: M số nguyên biểu diễn dãy B

Output

Một dòng duy nhất ghi số nguyên kết quả.

Giới hạn:

20% số test có 1 <= N, M <= 20

40% số test có 1 <= N, M <= 200

60% số test có 1 <= N, M <= 2000

Trong tất cả các test 1<= N, M <= 5000

Trong tất cả các test -10^9 <= a[i], b[i] <= 10^9

Example

Input:

4 4

1 15 8 7

15 1 7 8 

Output: 8

Giải thích:

Dãy 15 7


Được gửi lên bởi:‍Lien
Ngày:2014-10-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VOS Round 30 - Liên

hide comments
2019-09-15 04:11:10
alo
2017-12-25 12:52:59
1 7 thì sao không phải dãy con chung à

2015-08-21 18:44:35 Lương Ðức Tuấn Ðạt
O(n^3) 92.5, Cube sung ghê :))
2015-08-06 08:24:24 N�ng D�n John
Ôi trời, lỗi kinh điển, hichic!
2015-05-06 05:58:25 xin đừng quên tôi
tham khảo tại:
http://yeulaptrinh.pw/72/voslis-spoj
2014-11-15 02:06:45 Nguyen minh anh
mình dùng dãy con chung sao được có 5 điểm à. có cách nào ăn full text không vậy
Chỉ giùm mình cái. mình dùng pascal ak
2014-11-02 05:40:01 Nguyễn Lê Lý Bằng
tức là tìm dãy con chung dài nhất?
2014-10-30 14:59:28 Nguyễn Thành Chinh
test yếu sl thật :))
2014-10-30 08:17:39 ÐÐ
Làm gì có yếu đâu. Khỏe mà
2014-10-30 03:37:36 Thủ khoa vãn
Bài này test yếu quá
N^3 cũng hơn 90
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.