Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOSHANDL - VOSHANDL

Cho 1 xâu có N kí tự và T truy vấn. Mỗi truy vấn gồm 2 xâu. Trong mỗi truy vấn, nếu 1 trong 2 xâu không phải xâu con của xâu đã cho ta in ra -4. Ngược lại, ta xem xét vị trí cuối cùng mà chúng xuất hiện và gọi chúng là pos1, pos2. Ví dụ xâu abs là xâu con của xâu abcsdsx và vị trí xuất hiện cuối cùng của xâu abs là 6 (kí tự s thứ 2). Nếu pos1 < pos2 in ra -1, pos1 > pos2 in ra -2, pos1 = pos2 in ra -3.

Input

Dòng 1: Chứa một xâu S

Dòng 2: Gồm 1 số T là số test

T dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 xâu S1 và S2

Output

Gồm T dòng là câu trả lời cho T test

Example

Input:
petrng_58hgminhsyhonguku95
3
petrng_58hgminhsyhonguku95 3 petr rng_58 psyho sky_58 hgminh95 songuku95 Output: -1 -4 -3

Giới hạn:

  • 1 <= n <= 100000
  • 1 <= T <= 100000
  • Mỗi xâu trong các truy vấn có độ dài thuộc [1, 10].
  • Các kí tự trong các xâu thuộc { ['a', 'z'], ['A', 'Z'], ['0', '9'], '.', '_' , ‘[‘, ‘]’}

Được gửi lên bởi:‍Lien
Ngày:2014-10-07
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2016-01-01 02:15:58 never give up !!


Last edit: 2016-01-01 03:34:26
2014-10-16 11:24:22 [KC]★★★★*-RAMEN
biết thế k nói ra :v
2014-10-16 04:23:31 Ania Piekarska Fan Club
Cám ơn! Đúng là test yếu thật! Bài này đã được add thêm test, rejudge trên vn.spoj.com còn kết quả contest C11 sẽ không thay đổi.
2014-10-14 04:47:03 [KC]★★★★*-RAMEN
bài này test yếu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.