Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOSEXP - Lũy thừa

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274861/problem/S

Benjamin là một cậu học sinh rất giỏi toán và rất hay ham học hỏi. Ở lớp Benjamin luôn là người đặt ra những câu hỏi học búa cho thầy cô và cả bạn bè. Dĩ nhiên là cậu cùng thường xuyên đưa ra những vấn đề và tự mình giải quyết. Một hôm, sau khi học về cách tính biểu thức AT, cậu liền nghĩ ra một vấn đề đó là có cách nào tính nhanh AT và lập tức cậu nghĩ ra hướng giải quyết. Nhưng vẫn không dừng ở đó cậu tự hỏi nếu có M số T1, T2, ... TM thì có cách nào tính nhanh được biểu thức F(T1) + F(T2)+...+F(TM) hay không và mất nhiều ngày sau đó Benjamin mới nghĩ ra cách làm. Sau khi ra cách làm Benjamin liền lên VNOI đố các VNOI_er giải bài toán trên :D . Biết rằng F(x) = Ax.

DỮ LIỆU VÀO

 

  • Gồm một dòng chứa 7 số M, A, a, b, c, d, BASE.
  • T1 = a.
  • Ti = (Ti-1*b+c) mod d.

 

DỮ LIỆU RA

  • Gồm một dòng chứa kết quả bài toán mod cho BASE.

RÀNG BUỘC

 

  • M <= 2*10^7.
  • A, d <= 10^12.
  • BASE <= 10^9.
  • a, b, c <= 10^5.
  • 40% số test, M <= 10^5.
  • M, A, a, b, c, d >= 1.

 

VÍ DỤ

Dữ liệu vào

1 8 1 1 1 1 2

Dữ liệu ra

0

 

 


Được gửi lên bởi:Alex & Friends
Ngày:2014-09-28
Thời gian chạy:1s-3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VOS Round 28

hide comments
2015-01-06 02:41:53 Prismatic
để int64 thì 46.34
qword thì AC :v
2014-11-10 14:02:43 m
de sai a a<10^5
2014-11-10 09:15:20 Skylife
p/s cho em hỏi bài e bị TLE hay WA v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.