Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOJUSER - Đếm số thành viên

Trên diễn đàn ta có thể viết tên thành viên VOJ theo cú pháp {#tên}. Ví dụ {#khuc_tuan},{#mr_invincible}. Cho 1 bài viết trên diễn đàn, đếm số lượng thành viên (không cần phân biệt) được nhắc đến trong bài viết đó. Mọi tên thành viên bao gồm các chữ cái in thường 'a'..'z', số '0'..'9' và dấu gạch dưới '_' đều được coi là hợp lệ.

Code càng ngắn càng tốt. Điểm nhận được bằng độ dài mã nguồn của bạn.

Dữ liệu vào chứa toàn bộ bài viết, có thể nằm trên nhiều dòng.

Code càng ngắn càng tốt. Điểm nhận được bằng độ dài mã nguồn của bạn.

Ví dụ

Dữ liệu
{#khuc_tuan} va {#conankudo} choi PES voi {#mr_invincible}.
{ {#khuc_tuan} thang {###} {

Kết quả
4

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-06-06
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:VFUN10

hide comments
2017-01-21 16:38:48
{#at}
co hien ra ten ko nhi
2016-11-06 12:52:47 hồ vãn tuấn
nhập đầu vào kiểu gì nhỉ mọi người
2012-07-11 01:18:05 Phạm Quốc Ðạt
4 đúng rồi, đề yêu cầu tên ko cần phân biệt, cái tên {###} hay {##ducnoi} gì đó đâu có hợp lệ.

Last edit: 2012-07-11 01:20:17
2011-04-19 01:22:25 nguyen tien minh
dra tiny khong bik dem ak
2010-12-26 14:27:34 Dra Tiny
Ô, tại sao ra 4 nhỉ. Chẵng nhẽ {###} cũng là một thành viên?
2010-11-25 14:34:04 duc noi
(##ducnoi)===> co duoc khong?
2010-10-02 00:25:41 ga_hehe
ten phai trong dau () ah
2010-09-05 03:19:45 comeback
_;0 thf hợp lệ
2010-06-18 16:39:37 dhkhtn
ten thanh vien nhu nay co hop le : #_ ; #0 ???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.