Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOEASY - Dãy biến đổi

Cho bộ N số nguyên không âm (a1, a2, …, aN) và một danh sách gồm M bộ quy tắc biến đổi.

Ta định nghĩa một quy tắc biến đổi (u, oper, v) là phép biến đổi dãy số A gồm N phần tử (a1, a2, ... , aN) thành một dãy số B gồm N phần tử (b1, b2, ..., bN) 
Với dãy b thỏa mãn
bi = au oper av. Oper chỉ gồm {and, or, xor}

Ta định nghĩa một bộ quy tắc biến đổi gồm N quy tắc biến đổi (u, oper, v). Những quy tắc này sẽ biến đổi dãy số A gồm N phần tử (a1, a2, …, aN) thành dãy số B cũng gồm N phần tử (b1, b2, ... , bN). Trong đó, quy tắc thứ i như sau:

bi = au oper av, với oper là 1 trong 3 phép toán and, or, xor.


Yêu cầu: Cho bộ (a1, a2, ... , aN) ban đầu, M bộ quy tắc biến đổi và số K. Ta lần lượt biến đổi dãy A ban đầu thông qua các bộ quy tắc theo thứ tự sau: 1, 2, …, M, 1, 2, …,M, 1, 2, ... Hãy xác định giá trị cuối cùng của (a1, a2, …, aN) sau K lần biến đổi.

Input

Gồm một dòng ghi 3 số N, M và K.

Dòng thứ 2 ghi N số ban đầu a1, a2, …, aN

Tiếp theo là M nhóm dòng mô tả M bộ quy tắc biến đổi; mỗi bộ quy tắc được ghi trên N dòng gồm 3 giá trị u oper v. Các bộ quy tắc biến đổi được ghi cách nhau một dòng trống.

Output

In ra N số nguyên là bộ số thu được sau K lần biến đổi.

Giới hạn

1 ≤ M ≤ 100 cho tất cả các test.

  • Trong 30% test đầu tiên: 1 ≤ N ≤ 10; 0 ≤ ai ≤ 109; 0 ≤ K ≤ 100. 
  • Trong 30% test tiếp theo: 1 ≤ N ≤ 3; 0 ≤ ai ≤ 100; 0 ≤ K ≤ 109
  • Trong 40% test tiếp theo: 1 ≤ N ≤ 10; 0 ≤ ai ≤ 109, K ≤ 109

Thời gian chạy: 0.5s cho mỗi test

Chú ý:

  • Trong thời gian thi, bài của bạn chỉ được chấm với test đề bài.
  • Nếu bài của bạn chạy đúng trên máy mình, nhưng sai khi nộp lên SPOJ, bạn có thể kiểm tra ở ideone. Chú ý khi submit lên ideone, để chế độ Secret để người khác không đọc được code của bạn.

Example

Input:
2 3 5
1 2
1 and 2
1 or 2

1 or 2
1 xor 2

1 xor 2
1 and 2 

Output:
3 3

Giải thích

(1, 2) ⇒ (0, 3) ⇒ (3, 3) ⇒ (0, 3) ⇒ (0, 3) ⇒ (3, 3)


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-12-25
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VO 2015

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.