Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOBIGNUM - Tính toán số lớn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/vobignum


Cho N số nguyên (có thể âm, N ≤ 1000). Các số được đánh số từ 0 đến N-1, số thứ i được ký hiệu là A(i). Mỗi số có không quá 1000 chữ số. Bạn cần trả lời Q truy vấn (Q ≤ 105). Mỗi truy vấn có dạng: X1 Y1 C1 X2 Y2 C2, trong đó:

 • X1, Y1, X2, Y2 là các số nguyên nằm trong khoảng [0, N-1].
 • C1, C2 là các phép toán, có thể là +, - hoặc *

Nhiệm vụ của bạn là kiểm tra A(X1) C1 A(Y1) có bằng A(X2) C2 A(Y2) có bằng nhau hay không. Ví dụ:

 • N = 3
 • Dãy số: 10 20 30
 • Truy vấn: 0 2 + 1 1 +
 • Bạn cần kiểm tra A(0) + A(2) có bằng A(1) + A(1) hay không.

Input

 • Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương N, Q.
 • N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số nguyên A(i).
 • Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa X1, Y1, C1, X2, Y2, C2 mô tả truy vấn.

Output

Gồm Q dòng, mỗi dòng in ra YES nếu 2 số bằng nhau, và NO nếu 2 số khác nhau.

Giới hạn

 • Có 40% số test N ≤ 500, Q ≤ 5000, mỗi số trong input không quá 100 chữ số
 • Trong tất cả các test N ≤ 1000, Q ≤ 100,000; mỗi số trong input không quá 1000 chữ số
 • Thời gian chạy cho mỗi test: 1s, riêng test đề bài có giới hạn thời gian chạy là 0.5s.

Chú ý:

 • Trong thời gian thi, bài của bạn chỉ được chấm với test đề bài.
 • Nếu bài của bạn chạy đúng trên máy mình, nhưng sai khi nộp lên SPOJ, bạn có thể kiểm tra ở ideone. Chú ý khi submit lên ideone, để chế độ Secret để người khác không đọc được code của bạn.

Example

Input:

4 3
1
2
3
4 0 1 - 2 3 - 0 3 + 1 2 + 0 3 * 1 2 *

Output:

YES YES NO

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-12-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VO 2015

hide comments
2015-10-26 12:08:35
mình test bằng ideone rồi mà sao cứ 0đ mãi thế?? có ai đoán được là tại sao không??
2015-09-05 15:25:35
tham khảo lời giải tại http://vnspoj.blogspot.com/p/blog-page_92.html
2014-12-31 04:15:46 My Ny
Gửi VOJ Team: Trích đề: "Các số được đánh số từ 0 đến N-1, số thứ i được ký hiệu là A(i).[...]N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số nguyên A(i)." Nghĩa là trong n dòng đó dòng 1 chứa a(1)...dòng n chứa a(n), như vậy thì số a(0) cho ở đâu mà sao lại có số a(n)??? VOJ Team ơi phải sửa lại là "dòng thứ i chứa số nguyên a(i-1)" chứ.
2014-12-30 04:18:58 heheheheh
tao ko bjk
2014-12-30 03:35:43 Nguyễn Minh Nhật
co ai giai thich zum minh tai sao cham toan 0 la sao?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.