Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMUNCH - Gặm cỏ

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/vmunch


Bessie rất yêu bãi cỏ của mình và thích thú chạy về chuồng bò vào giờ vắt sữa buổi tối.

Bessie đã chia đồng cỏ của mình là 1 vùng hình chữ nhật thành các ô vuông nhỏ với R (1 <= R <= 100) hàng và C (1 <= C <= 100) cột, đồng thời đánh dấu chỗ nào là cỏ và chỗ nào là đá. Bessie đứng ở vị trí R_b,C_b và muốn ăn cỏ theo cách của mình, từng ô vuông một và trở về chuồng ở ô 1,1 ; bên cạnh đó đường đi này phải là ngắn nhất.

Bessie có thể đi từ 1 ô vuông sang 4 ô vuông khác kề cạnh.

Dưới đây là một bản đồ ví dụ [với đá ('*'), cỏ ('.'), chuồng bò ('B'), và Bessie ('C') ở hàng 5, cột 6] và một bản đồ cho biết hành trình tối ưu của Bessie, đường đi được dánh dấu bằng chữ ‘m’.

      Bản đồ        Đường đi tối ưu
    1 2 3 4 5 6 <-cột   1 2 3 4 5 6 <-cột
   1 B . . . * .      1 B m m m * .
   2 . . * . . .      2 . . * m m m
   3 . * * . * .      3 . * * . * m
   4 . . * * * .      4 . . * * * m
   5 * . . * . C      5 * . . * . m

Bessie ăn được 9 ô cỏ.

Cho bản đồ, hãy tính xem có bao nhiêu ô cỏ mà Bessie sẽ ăn được trên con đường ngắn nhất trở về chuồng (tất nhiên trong chuồng không có cỏ đâu nên đừng có tính nhé)

Dữ liệu

 • Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: R và C
 • Dòng 2..R+1: Dòng i+1 mô tả dòng i với C ký tự (và không có dấu cách) như đã nói ở trên.

Kết quả

 • Dòng 1: Một số nguyên là số ô cỏ mà Bessie ăn được trên hành trình ngắn nhất trở về chuồng.

Ví dụ

Dữ liệu
5 6
B...*.
..*...
.**.*.
..***.
*..*.C

Kết quả
9

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-05-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO US-Open 2008 - Bảng Đồng

hide comments
2020-02-25 14:51:54
1 đấm ngã vãi lòn
2020-01-08 08:07:40
sao minh ko nop bai dc
2019-11-01 06:50:31
Sao loang mà có được 20 đ là sao ta
2019-01-17 08:58:58
:D
2018-05-18 05:22:58
ac 5'
2018-05-18 05:06:45
ez
2018-03-19 08:35:49
dung loang a
2018-01-30 15:02:33
1 đấm ez.
2018-01-14 10:19:28
1 hit AC =)
2018-01-12 15:01:26
code ac : cpp.sh/5ot6e
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.