Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMTREE - Cây

Cho một cây N đỉnh (N ≤ 50,000). Mỗi cạnh của cây có một trọng số nguyên dương c (1 ≤ c ≤ 106).

Cho 2 số nguyên dương L, R. Tìm một đường đi không lặp có độ dài trong khoảng [L,R] sao cho trung bình cộng trọng số các cạnh trên đường đi đó là lớn nhất.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương T - số test trong 1 file.

Tiếp theo là T test, mỗi test gồm:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N là số đỉnh của cây.
  • N-1 dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 số nguyên dương u, v, c cho biết có một cạnh nối 2 cạnh u và v, với trọng số là c.
  • Dòng tiếp theo ghi 2 số nguyên dương L, R, không vượt quá 1012

Output

Gồm T dòng, mỗi dòng gồm số thực duy nhất là trung bình cộng lớn nhất tìm được. Bài của bạn được coi là đưa ra kết quả đúng nếu sai số giữa đáp số của bạn và đáp số của ban tổ chức không quá 10-2.

Chấm điểm

Trong quá trình thi, bài của bạn sẽ được chấm với 50% bộ test, và điểm mà bạn đạt được thể hiện phần trăm test mà bạn giải đúng trong các test đó (trên thang điểm 100).

Example

Input:
1
7
1 2 1
2 3 5
2 4 1
1 5 7
4 6 3
4 7 7
13 15

Output:
4.3333


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2012-07-23
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Nguyễn Vương Linh

hide comments
2013-01-19 13:51:18 CTKB LHP
Sau lại có số 1 đầu file input nhỉ @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.