Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMSUDOKU - Sudoku

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/vmsudoku


Sudoku là một trò chơi trí tuệ dành cho 1 người, được chơi trên bảng 9x9, chia thành 9 hình vuông nhỏ 3x3.

Bảng sudoku

Ban đầu có một số ô của bảng chứa các chữ số 1 đến 9. Những ô còn lại rỗng.

Nhiệm vụ của người chơi Sudoku là điền các chữ số từ 1 đến 9 vào bảng, sao cho trong mỗi hàng, mỗi cột, và trong 9 ô vuông 3x3 của bảng có đủ tất cả các chữ số từ 1 đến 9 (nói cách khác, mỗi chữ số từ 1 đến 9 xuất hiện đúng một lần trong mỗi hàng, mỗi cột, và trong 9 ô vuông 3x3).

Nhiệm vụ của bạn trong bài toán này hơi khác một chút: thay vì điền tiếp các chữ số vào bảng Sudoku, bạn cần tạo ra 1 bảng Sudoku hợp lệ (nghĩa là mỗi hàng, mỗi cột, và 9 ô vuông 3x3 đều có đủ các chữ số từ 1 đến 9).

Input

Bài này không có input

Output

In ra đúng 9 dòng, mỗi dòng gồm 9 ký tự là 9 chữ số của dòng tương ứng.

Cách tính điểm

 • Nếu bạn đưa ra một bảng Sudoku không hợp lệ, bạn được 0 điểm.
 • Ngược lại, điểm của bạn được tính như sau:
  • Gọi ô ở hàng u, cột v là ô (u, v).
  • Với mỗi số i từ 1 đến 9, ta định nghĩa 
   sum(i) = tổng(|u - x| * |v - y|),
   với tất cả các cặp ô (u, v) và (x, y) chứa số i.
  • Điểm của bạn được tính theo công thức:
   max(0, tổng(i * sum(i) với i = 1..9) - 17,000)
 • Điểm càng cao càng tốt. Vì đây là bài challenge, điểm cuối cùng mà bạn nhận được trong VM14 sẽ được tính theo công thức:
  • Giả sử bạn đứng thứ i (nghĩa là có i-1 người điểm cao hơn bạn).
  • Điểm của bạn nhận được sẽ là
   max(log(100.0 / (i+1)) * (100.0 / log(100.0 / 2)), 0)
   với log là log cơ số e.

Example

Output:
683459172
683459172 241673859 759182364 492836715 536217498 817594236 928361547 174925683 365748921
241673859
759182364
Với output này, sum(1) = 398, sum(2) = 404, ..., sum(9) = 374, tổng(i * sum(i)) = 17056. Điểm bạn nhận được là 56.
492836715
536217498
594236
928361547
74925683
36574892

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-08-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2017-12-07 03:40:34
nhật hào sạch
2017-01-22 03:40:01
986421357
798642135
579864213
357986421
135798642
213579864
421357986
642135798
864213579
cái này ko đúng hay điểm thấp quá
2014-11-26 14:55:37 Sue
cheat cx đc ấy nhỉ :v
xáo 1 2 dòng của sample output là khác hẳn :))

Last edit: 2014-11-26 14:58:09
2014-09-09 11:22:31 Edward Kenway
ảo lòi @@
2014-09-08 05:19:19 Nguyễn Ðức Linh
bài gì mà dị thế này???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.