Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMREL6 - Bảng quan hệ

Cho một ma trận A kích thước N*N chỉ gồm các giá trị {-2, -1, 0, 1, 2}. Các hàng của ma trận A được đánh số từ 1 đến N từ trên xuống dưới. Các cột của ma trận A được đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải. Phần tử ở hàng i, cột j được ký hiệu là A(i,j).

Bảng A được gọi là tương thích với dãy T nếu:

 • Dãy T gồm đúng N phần tử. Các phần tử của dãy T được đánh số từ 1 đến N. Phần tử thứ i được ký hiệu là T(i).
 • Với mọi i, j mà 1 ≤ i, j ≤ N:
  • A(i,j) = 0  T(i) = T(j).
  • A(i,j) = 1  T(i) < T(j).
  • A(i,j) = 2  T(i) ≤ T(j).
  • A(i,j) = -1  T(i) > T(j)
  • A(i,j) = -2  T(i)  T(j).

Yêu cầu: cho trước ma trận A, hãy tìm dãy số nguyên dương T tương thích với A, sao cho giá trị lớn nhất của dãy T là nhỏ nhất có thể. Biết rằng luôn tồn tại một dãy T như vậy.

 

Input

Dòng 1: Số nguyên dương N

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa đúng N số nguyên dương thể hiện ma trận A

Output

Dòng 1: Ghi ra số lớn nhất của dãy T.

Dòng 2: Ghi ra N số nguyên dương thể hiện dãy T.

Giới hạn

 • Trong 30% số lượng test (trị giá 30 điểm): N <= 7
 • Trong 70% số lượng test còn lại (trị giá 70 điểm): N <= 77

Example

Input:
3
0 1 1
-1 0 1
-1 -1 0
Output:
3
1 2 3

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-08-07
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:RR

hide comments
2014-08-15 15:39:38 livw
các số trong dãy thuộc tập nào Z hay N??
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.