Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VM3PHIA - Đồ thị 3 phía

Một đồ thị vô hướng được gọi là đồ thị 3 phía nếu tồn tại một cách chia tập đỉnh V thành 3 tập V1, V2, V3 khác rỗng sao cho mọi cặp đỉnh u v có cạnh nối thì u, v thuộc 2 tập con khác nhau. Cho đồ thị G=<V,E> là một đồ thị 3 phía, tìm cách chia tập V thành 3 tập V1, V2, V3 khác rỗng thỏa mãn.

Input

  • Dòng đầu tiên ghi hai số N và M  trong đó N là số đỉnh của đồ thị, M là số cạnh của đồ thị.
  • M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 2 số u v thể hiện cạnh nối giữa u và v. (u <> v)

Output

  • In ra xâu N kí tự. Kí tự thứ i là 1/2/3 tương ứng với đỉnh i thuộc tập V1/V2/V3.
  • Dữ liệu đảm bảo luôn có đáp án. Bạn chỉ cần đưa ra một đáp án bất kỳ.

Example

Input:
5 6
1 2
1 5
1 4
2 3
3 5
5 4
Output:
12132
Giới hạn: 3<=N<=200, trong 20% số test, N <= 15.

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2011-08-10
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VM11 - Tác giả: Lê Đôn Khuê

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.