VBOARD - Chessboard

Bàn cờ

Cho một bàn cờ vua kích thước nxn, trên mỗi ô của bàn cờ có ghi một con số. Biết ô trên trái của bàn cờ vua là ô trắng (các ô của bàn cờ vua có dạng xen kẽ trắng đen). Các cột được đánh số từ 1 đến n từ trái sang phải, các hàng được đánh số từ 1 đến n từ trên xuống dưới. Ô ở hàng i, cột j của bàn cờ được ký hiệu là ô (i, j).

Cuội đưa ra những câu đố cho Bờm như sau: Cuội sẽ cho Bờm biết các vùng hình chữ nhật trên bàn cờ, nhiệm vụ của Bờm là phải tính giá trị tuyệt đối của độ chênh lệch giữa tổng giá trị các ô trắng và tổng giá trị các ô đen trên vùng hình chữ nhật đó. Bạn hãy lập trình giúp Bờm trả lời các câu đố của Cuội.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên: chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 500).
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa n số nguyên ai1, ai2, ..., aij, cho biết các số trên hàng i của bàn cờ (0 ≤ aij < 100).
  • Dòng thứ n+2: chứa số q, cho biết số câu đố của Cuội (1 ≤ q ≤ 10000).
  • q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 4 số nguyên i1, j1, i2, j2 cho biết các tọa độ của vùng hình nhật trong một câu đố của Cuội: tọa độ đỉnh trái trên là (i1, j1) và đỉnh dưới phải là (i2, j2).

Kết quả

In ra q dòng, mỗi dòng cho biết đáp án của Bờm đối với câu đố tương ứng của Cuội.

Giới hạn

Có 50% số test, tương ứng với 50% số điểm, trong đó 1 ≤ n ≤ 100 và 1 ≤ q ≤ 2000.

Ví dụ

Dữ liệu
3 
1 3 5
2 4 6
0 10 5
2
1 1 2 2
1 2 3 3

Kết quả
0
5

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-06-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Round 2/DivB
Problem Setter: Ngô Minh Đức

hide comments
2019-01-07 16:37:59
Gọn nhẹ vài dòng 1 đấm AC
frostpixel aka.How 2 AC
2018-02-03 16:54:01
solution: http://123link.pw/1dBl5
code http://123link.pw/pOvqL
2017-09-25 17:24:38
1 đấm ac nhoé :) cda.dev
2016-01-10 10:51:26
1 tát AC :v :v :v
2015-12-13 08:38:49 The Flash
:3 Bonus :v 1 đấm
2015-12-12 11:13:02
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/09/16/chessboard-vboard/
2015-12-06 14:15:17
cứ 0s 0mem là bị gì nhỉ??
2015-11-04 13:29:08
1 hit AC :)) chỉ là xử lí đơn giản
2015-09-23 16:43:48 Nguyễn Vĩnh Thịnh
nhạt
2015-09-08 14:14:05
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.