Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

V8SCORE - Chấm điểm

Có N vị giám khảo trong kỳ thi chọn đội tuyển tin học. Kỳ thi bao gồm K bài. Vị giám khảo thứ i đề nghị số điểm của bài j là Aij.

Hội đồng giám khảo muốn xác định số điểm cho mỗi bài sao cho:

 • Tổng số điểm bằng S.
 • Điểm của mỗi bài không bé hơn điểm của bài trước đó.
 • Số điểm của mỗi bài bằng điểm đề nghị cho bài này của một vị giám khảo nào đó.

Dữ liệu

 • Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên S (1 ≤ S ≤ 200), (1 ≤ K ≤ 20), (1 ≤ N ≤ 20).
 • Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo chứa K số nguyên, số thứ j cho biết giá trị Aij là số điểm vị giám khảo thứ i đề nghị cho bài thứ j.

Kết qủa

 • Nếu tồn tại một cách cho điểm thỏa mãn yêu cầu:
  • Dòng thứ nhất: in ra 'YES'.
  • Dòng thứ hai: in ra K số nguyên là điểm của mỗi bài tìm được.
 • Nếu không tồn tại cách cho điểm, in ra 'NO'.

Ví dụ

Dữ liệu Kết quả
100 3 2
30 20 40
50 30 50
YES
30 30 40
100 2 3
1 1
2 2
3 3
NO

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-03-13
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Russian Training / vCoder.08

hide comments
2019-06-04 15:07:28
Nhánh cận hoặc qhd là AC :))
2019-03-16 02:22:35
tê tệp vào/ra là gì vậy ạ?
2018-12-05 14:01:07
2 cận min max là j vậy bạn?
2018-08-15 06:25:56
Sau khi đặt thêm 2 cận min max thì đã ok !

Last edit: 2018-08-15 06:26:32
2018-08-02 13:44:01
Nếu ai đó cần :
http://bit.ly/2smcHtt

Last edit: 2019-01-11 17:43:20
2017-12-16 10:59:23
Hừm =))) đã AC
frostpixel aka.How 2 AC
2017-11-28 01:16:07
91.67 là sai ở chỗ nào vậy?
2017-10-24 11:01:44
begin
write('YES');
end.
0 đ :))
2017-09-18 05:28:26
91.67 là do quá thời gian. Nên đặt thêm cận.
2017-04-05 11:30:54
33.33
begin
write('NO');
end.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.